Begroting 2020

Inleiding

In afzonderlijke paragrafen worden beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal overstijgende thema’s. Een zevental paragraaf zijn verplicht gesteld, namelijk:
A. Lokale heffingen.
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
C. Onderhoud van kapitaalgoederen.
D. Financiering.
E. Bedrijfsvoering.
F. Verbonden partijen.
G. Grondbeleid.

Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen ook als paragraaf toegevoegd, namelijk:
H. Investeringen en majeure projecten.
   Voor een totaalbeeld van de investeringen en de voortgang / status van majeure projecten, is een paragraaf investeringen en majeure projecten opgenomen.
I. Demografische ontwikkelingen
J. Taakstellingen en reserveringen

ga terug