Begroting 2020

I. Demografische ontwikkelingen

I. Demografische ontwikkelingen

De gevolgen van de demografische ontwikkelingen blijven onverminderd onze aandacht houden. Hoewel we als regio en gemeente Venray qua bevolking nog niet krimpen, hebben we wel te maken met behoorlijke demografische ontwikkelingen, zoals:

  • meer ouderen die ook nog eens ouder worden;
  • minder jongeren;
  • krimp van de beroepsbevolking;
  • (arbeids- en asiel)migratie.

Het is zaak om ons samen met de regiogemeenten en relevante partners hiertoe te verhouden. Met het verdwijnen van de groei van de bevolking en met het veranderen van de samenstelling van de bevolking is er sprake van veranderingen in de groei van de behoefte aan woningen, bedrijventerreinen, kantoren, infrastructuur en (sociaal-maatschappelijke) voorzieningen. Kwantiteit is niet meer doorslaggevend, de nadruk komt te liggen bij kwaliteit en regionale afstemming.

Zoals uit voorgaande blijkt gaan demografische ontwikkelingen vrijwel alle beleidsvelden raken en raken daarmee feitelijk alle portefeuilles binnen de gemeente, maar ook binnen de regio. Het is daarmee een onderwerp dat we als gemeente blijven agenderen.

Het urgentiebesef wat betreft de gevolgen van de demografische ontwikkelingen neemt toe. Het heeft al nadrukkelijk een plek binnen thema’s als arbeidsmarkt (i.v.m. de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en in relatie met de thematiek rondom arbeidsmigranten) en de regionale uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Ook regionaal is het een thema dat aandacht krijgt, onder andere in de vertaling van de nieuwe regiovisie in een nieuw regioprogramma.

ga terug