Begroting 2020

Geprognosticeerde balans en toelichting

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en moet het meerjarig EMU-saldo in de begroting worden opgenomen. In bijlage 4 is het overzicht van het EMU-saldo opgenomen. In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans opgenomen met geraamde saldi op 31-12 van elk jaar.
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

 

x € 1.000

Geprognosticeerde balans

Jaarrekening

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.289

2.777

3.252

3.051

2.850

2.649

Materiële vaste activa

110.663

130.408

145.666

150.144

152.115

150.684

Financiële vaste activa

23.220

19.306

18.848

18.372

17.877

17.360

Totaal vaste activa

136.173

152.491

167.766

171.568

172.841

170.692

Vlottende activa

Voorraden

6.774

2.230

1.511

819

2.061

1.613

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

24.769

8.000

8.000

8.000

5.000

8.000

Liquide middelen

43

800

400

300

200

100

Overlopende activa

3.909

4.100

2.100

2.100

2.100

2.100

Totaal vlottende activa

35.495

15.130

12.011

11.219

9.361

11.813

Totaal generaal

171.668

167.622

179.777

182.786

182.202

182.505

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

50.698

47.967

45.892

44.769

46.107

45.066

Voorzieningen

15.218

15.261

14.799

14.783

14.842

15.077

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

77.098

71.648

83.179

87.711

81.822

75.913

Totaal vaste passiva

143.014

134.875

143.870

147.263

142.771

136.057

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

11.043

12.648

13.717

13.716

15.117

19.716

Overlopende passiva

17.611

20.100

22.190

21.806

24.314

26.731

Totaal vlottende passiva

28.654

32.748

35.907

35.522

39.431

46.447

Totaal generaal

171.668

167.622

179.777

182.786

182.202

182.505

ga terug