Begroting 2020

H. Investeringen en majeure projecten

H. Investeringen en majeure projecten

In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2020 staan gepland. Daarnaast besteden wij aandacht aan de majeure projecten.
Investeringen
Het overzicht van de investeringen bestaat enerzijds uit reeds toegekende investeringen, waarvan een deel van de bestedingen nog verwacht worden in 2020 en verder, en anderzijds uit nieuwe investeringen voor het jaar 2020. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot enkele bijstellingen. De financiële consequenties daarvan zijn opgenomen in de begroting 2020-2023.

Restantinvesteringen 2019
Van een aantal investeringen, welke in 2019 of eerder beschikbaar zijn gesteld, loopt de uitvoering door in 2020 en verder. Onderstaand overzicht geeft de stand van de bruto restantinvesteringen van 2019 en eerdere jaren weer, exclusief het grondbedrijf, uitgezet in de tijd (bedragen in euro’s).
Onderstaande cijfers zijn opgenomen conform uitvraag juli 2019.

Omschrijving

Totaal oorspronkelijk beschikbaar

Verwacht restant eind 2019

Uitgaven in 2020

Uitgaven in 2021

Uitgaven in 2022

Uitgaven in 2023

Totaal Renovatie bomenbuurt wegen en riolering

2.064.704

272.901

200.000

72.901

0

0

Totaal Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

21.730.195

200.000

200.000

0

0

0

Totaal GRP

6.337.983

0

0

0

0

0

Totaal Henseniusplein/Gouden Leeuw

425.000

0

0

0

0

0

Totaal Informatiebeleidsplan/ICT

2.050.831

53.800

53.800

0

0

0

Totaal Inrichting Loobeekdal

1.103.934

0

0

0

0

0

Totaal Maasgaard

78.574

0

0

0

0

0

Totaal Onderwijs

5.673.237

2.895.495

163.800

0

2.731.695

0

Totaal Overige restant kredieten

5.390.195

181.162

181.162

0

0

0

Totaal Schoon door de poort

3.059.391

2.834.391

900.000

1.134.391

800.000

0

Totaal Speeltoestellen

550.000

0

0

0

0

0

Totaal Stimuleringsfonds

898.496

0

0

0

0

0

Totaal Verlichting

796.121

0

0

0

0

0

Totaal Wegen/verkeer

46.178.995

27.911.207

7.813.207

9.710.000

5.194.000

5.194.000

Totaal WMO

510.000

0

0

0

0

0

Totaal Wüsterveld

1.870.412

0

0

0

0

0

Totaal

98.718.068

34.348.956

9.511.969

10.917.292

8.725.695

5.194.000

Investeringsprogramma 2020
Het investeringsprogramma 2020 bestaat uit investeringen die al toegekend zijn door de raad en investeringen die bij de besluitvorming van deze begroting ter beschikking worden gesteld.

Onderstaande tabel geeft de bruto investeringsbedragen 2020 in euro’s weer (dus exclusief exploitatie-uitgaven en inkomsten op de investeringen) van de investeringen die bij de voorjaarsnota 2020 voor 2020 zijn aangevraagd. In aanloop naar de begroting zijn nog een aantal investering aangevraagd die ook meegenomen zijn in onderstaande tabel. Deze investeringen worden bij de besluitvorming van deze begroting ter beschikking gesteld.

Omschrijving

Totaal oorspronkelijk beschikbaar

Uitgaven in 2020

Uitgaven in 2021

Uitgaven in 2022

Uitgaven in 2023

Uitgaven in 2024

Totaal Wegen/verkeer

3.800.050

3.800.050

0

0

0

0

Totaal Bibliotheek

726.000

726.000

0

0

0

0

Totaal Henseniusplein/Gouden Leeuw

2.075.000

2.075.000

0

0

0

0

Totaal Informatiebeleidsplan

0

0

0

0

0

0

Totaal Schoon door de poort

620.000

620.000

0

0

0

0

Totaal Speeltoestellen

282.000

282.000

0

0

0

0

Totaal Sportaccommodaties

266.000

266.000

0

0

0

0

Totaal Onderwijs

1.400.000

1.400.000

0

0

0

0

Totaal Openbare Verlichting

320.000

320.000

0

0

0

0

Totaal GRP Venray

2.344.717

2.344.717

0

0

0

0

Totaal WMO

550.000

550.000

0

0

0

0

Totaal Overige kredieten Venray

380.000

380.000

0

0

0

0

0

Totaal

12.763.767

12.763.767

0

0

0

0

Majeure projecten

Masterplan Brukske
Eind 2007 is het Masterplan Brukske door de raad vastgesteld. Dit Masterplan behelst een ingrijpend programma van maatregelen om de leefbaarheid en het imago van de wijk te verbeteren met een doorlooptijd van 10 jaar. Het betreft de herontwikkeling van het centrumgebied met nieuwbouw van een multifunctioneel centrum, een nieuw winkelcentrum en woningen, de renovatie van een groot deel van de woningen, de herinrichting van de openbare ruimte en een sociaal activeringsprogramma.

Een groot deel van het Masterplan is al gerealiseerd. Toch zijn er nog een aantal belangrijke onderdelen die doorlopen in 2020. Zo moet het nieuwe winkelcentrum met 20 appartementen nog gerealiseerd worden, waarna ook de inrichting van het openbaar gebied kan worden voltooid.

Winkelcentrum
In 2017 is de omgevingsvergunning voor het nieuwe winkelcentrum verleend. Tegen deze verleende omgevingsvergunning is beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft aan de omgevingsvergunning de voorwaarde gekoppeld dat de nieuwe supermarkten pas in exploitatie genomen mogen worden nadat de bestaande supermarkten in het winkelcentrum ’t Brukske definitief zijn gesloten. De omgevingsvergunning is verder in stand gebleven. De concurrerende supermarkten hebben hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak bij Raad van State.  Sinds 14 november 2018 is de omgevingsvergunning onherroepelijk. In mei 2019 is gestart met de bouw van 2 supermarkten, enkele dagwinkels en 20 woningen. Tijdens de uitvoering zal ook de openbare ruimte rond het winkelcentrum verder worden ingericht. Onderdelen daarvan zijn: de nieuwe wijkontsluiting vanaf de Henri Dunantstraat, groenaanleg en aanleg van de parkeerplaatsen. De oplevering van zowel gebouw als openbare ruimte mag niet eerder dan medio 2020 verwacht worden.
Inrichting openbaar gebied
De nieuwe ontsluiting vanaf de Henri Dunantstraat wordt uitgevoerd gelijk met de bouw van het winkelcentrum. Het bestek is daarvoor gereed (inclusief het woonrijp maken van het gebied), maar de aanbesteding is aangehouden tot het moment dat er meer duidelijkheid is over het tijdstip van realisatie van het nieuwe winkelcentrum.
Met de ingebruikname van het nieuwe winkelcentrum wordt het oude winkelcentrum gesloopt. Op de vrijkomende plek wordt een park gerealiseerd. De plannen worden in overleg met betrokken bewoners uit de wijk opgesteld.  Dit vindt plaats in 2019.
De oplevering van zowel gebouw als openbare ruimte mag, afhankelijk van de voortgang van de procedure, niet eerder dan medio 2020 verwacht worden.

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
De BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft tot doel om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio. Tevens wordt op grondgebied van de gemeente Venray door het Ontwikkelbedrijf 30 ha. uitgeefbaar nieuw bedrijventerrein gerealiseerd.
Sinds 1 januari is de gemeente Venray voor 5,4% aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Overige aandeelhouders zijn de Provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. De portefeuillehouder Werken vertegenwoordigd het college in de Aandeelhoudersvergaderingen van deze BV. De gemeente Venray is geen deelnemer in de BV Campus Vastgoed.

De ontwikkeling van 30 ha. nieuw bedrijventerrein is in nauwe samenwerking tussen de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de gemeente Venray opgestart. De locatiekeuze voor de ontwikkeling van deze 30 ha. is inmiddels afgerond en de gemeenteraad heeft op de betreffende locatie de Wvg (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) van toepassing verklaard. E.e.a. is gebeurd in samenspraak met de BV Ontwikkelbedrijf. De planning is dat in het tweede kwartaal van 2020 het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

Financieel
Periodiek zal door het ontwikkelbedrijf monitoring van de risico’s plaatsvinden. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed gaat worden uit het jaarlijks te verkrijgen rendement (2%) op het ingebrachte eigen vermogen evenals het surplus op het ingebrachte vreemd vermogen.

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum en toekomstvisie Haven Wanssum
Doel van het gebiedsplan Ooijen-Wanssum (GOW) is om in het gebied de waterveiligheid te verbeteren. De prioriteiten voor Venray zijn daarnaast de rondweg Wanssum en de herontwikkeling haven Wanssum. Om de leefbaarheid te verbeteren wordt ook gewerkt aan een nieuw centrumplan Wanssum. De leefbaarheid wordt ook verbeterd door aanpassingen van het wegennet van Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren.

Mooder Maas is volop bezig met de uitvoering van de centrumbrug Wanssum en Blitterswijck en de Weerd Wanssum.  Ook de aanleg van de oostelijke rondweg is in volle gang. Oplevering geschiedt in 2020. Jumbo heeft aangegeven om na afronding van de werkzaamheden van Mooder Maas haar winkel te willen verplaatsen in het centrum van Wanssum.
Via nieuwsbrieven wordt extra informatie gegeven over de ontwikkelingen binnen de GOW.

De uitvoeringswerkzaamheden verlengde Westhaven van Exclusief Project BV lopen op dit moment op schema. De verwachting is dat de gemeente eind 2020 volledig eigenaar is van de gehele Westhaven van Wanssum.

Afbouw kunstencentrum Jerusalem
Het na intensieve gesprekken met het bestuur van stichting Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) overeengekomen sociaal plan voor de personele afbouw, is in het voorjaar van 2017 opgepakt. De raad heeft daarvoor een budget toegekend van € 2,85 miljoen. Per 1 september 2017 is de subsidie van KCJ stopgezet en is het sociaal plan in werking getreden. Vanaf dat moment heeft de  stichting Kunstencentrum Jerusalem geen uitvoerende taken meer op het gebied van kunst en cultuur. Het enige belang dat nog door de stichting behartigd wordt is de zorgvuldige uitvoering en afhandeling van het sociaal plan voor het personeel van Kunstencentrum Jerusalem, met als einddoel opheffing van de stichting.

Onderdeel van dit sociaal plan was het tweejarige Van Werk Naar Werk-traject dat is geëindigd in september 2019. De gewezen medewerkers van KCJ die na afloop van dit traject nog geen werk hebben gevonden en hun uitkeringsrechten niet hebben afgekocht vallen terug op een werkloosheidsuitkering. De gemeente Venray is financieel risicodrager. Dat betekent dat het UWV deze uitkeringen in rekening brengt bij de gemeente. Na september 2019 kan de balans worden opgemaakt ten aanzien van de hoeveelheid mensen die het betreft en de financiële gevolgen daarvan.

Vanwege deze financiële verantwoordelijkheid blijft de gemeente Venray, na afloop van het VWNW traject, alle gewezen medewerkers van KCJ die nog geen baan hebben gevonden actief volgen en hen aanspreken op hun inspanningen om weer aan het werk te komen en financieel onafhankelijk zijn.

Tegelijk met de afbouw van de organisatie KCJ diende beheer en exploitatie van het gebouw Jerusalem opnieuw te worden ingevuld. Nadat het technisch beheer van het gebouw is geborgd, doet de gemeente Venray in 2020 vooral ervaring op met de organisatie van het gebruik van het gebouw Jerusalem. Deze ervaring is nodig om een visie te ontwikkelen op een duurzame beheervorm waarin niet alleen de specifieke behoeften van de (vaste) gebruikers tot hun recht komen, maar ook om de ontwikkelpotentie van het gebouw met haar gebruikers in kaart wordt gebracht.
De gemeente zet in op ‘betrokkenheid’ en wil participatie in allerlei vormen aanmoedigen, zo ook voor het gebouw Jerusalem.
In dit proces van ervaringen opdoen, experimenteren en van elkaar leren stimuleren we dat gebruikers (zelf-) ondernemend kunnen worden in het beheer en de ontwikkeling van het gebouw Jerusalem. Daaraan ontleent het gebouw straks zijn ’identiteit’ zodat het gebouw én haar vaste gebruikers zich kunnen onderscheiden en profileren op gebied van cultuur (-educatie).

Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet kunnen we zien als een middel dat op termijn moet gaan zorgen voor een eenvoudiger, sneller en beter omgevingsrecht. Het motto is ‘ruimte voor ontwikkelingen, waarborgen voor kwaliteit’.
De invoeringsdatum is 1 januari 2021. De einddata van 2024/2029 voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Omgevingsplan blijven vooralsnog intact.

Begin 2017 is het procesplan implementatie vastgesteld door uw Raad. De gekozen invoeringsstrategie is hierin bepaald: pragmatisch onderscheidend. Ook de raadswerkgroep Omgevingswet is actief.

Via de rapportage majeure projecten wordt de raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. In 2019 zal de raad ter besluitvorming de startnotitie Omgevingsvisie krijgen voorgelegd alsook een eerste plan van aanpak Omgevingsplan. In 2020 is het evident dat de voorbereidingen voor aansluiting op het DSO-Landelijke Voorziening plaatsvinden alsmede de inrichting van de processen teneinde per 2021 binnen de korte gestelde termijn tot vergunningverlening over te kunnen gaan. Daarnaast zal in 2020 een basis-Omgevingsvisie deel 1 worden opgeleverd en uitvoering worden gegeven aan het plan van aanpak Omgevingsplan. Tevens wordt in 2020 extra ingezet op de andere manier van werken onder de Omgevingswet. Dit geldt zowel voor medewerkers, als college, als raad, als initiatiefnemers.
Tot slot zal in 2020 de afstemming met ketenpartners in de regio neergezet moeten worden. Ketenpartners en gemeenten moeten tot efficiënte afspraken over advisering en toelevering komen, wil de gemeente haar wettelijke termijnen en dienstverlening kunnen borgen.

Glasweb
De in april 2017 verleende garantstellingen heeft GlaswebVenray in staat gesteld geldleningen aan te gaan. Met de financiële middelen uit de geldleningen en uitgifte van obligaties is de voorbereiding gestart voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. In december 2017 is het eerste gebied, Ysselsteyn, van glasvezel voorzien.

GlaswebVenray onderzoekt de mogelijkheid om, na afronding van fase 1, over te gaan op fase 2 en daarmee ook de kern Venray van glasvezel te voorzien. De opzet en wijze van financiering wordt nader onderzocht. Eind oktober 2019 wordt de vraagbehoefte in het eerste POP-gebied in Venray afgerond (fase 2).

Van de verleende garantstellingen is met het oog op de staatsteunregeling voor wat betreft het zogenaamde ‘witte’ gebied (gebied met onvoldoende breedbandvoorziening) melding gemaakt bij de Europese Commissie. Jaarlijks wordt hier een rapportage op aangeleverd.
Voor de garantstelling op de financiering van het overige (‘grijs-zwarte’) gebied is GlaswebVenray een zogenaamde safe harbourtoeslag verschuldigd aan de gemeente. Dit betreft een toeslag op het verschuldigde rentepercentage van de lening tot aan de marktconforme rente. De ontvangen safe harbourbijdrage wordt gereserveerd om het risico op de garantstellingen af te dekken.

Met GlaswebVenray zijn afspraken gemaakt over een periodieke verantwoording. Op deze wijze wordt inzicht verkregen en behouden op de financiële ontwikkelingen als ook in een transparante scheiding tussen de verschillende financieringsstromen voor het ‘witte’  en het ‘grijs-zwarte’ gebied.

St. Annapark  
Het betreft een particuliere ontwikkeling van 115 zelfstandige wooneenheden en invulling van gemengde functies in de beoogde te behouden gebouwen, waarbij de structuur van het landschapspark en de monumentale en niet-monumentale gebouwen voor een groot deel kan worden behouden. De beoogde gemengde functies voorzien in wonen, werken, ontspanning, hospitality, opleiding en zorg.

Renschdael Groep is gestart met de verbouw van het centrumgebouw om in januari 2020 de eerste bedrijven te kunnen huisvesten. De restauratie van het hoofdgebouw is medio 2019 gestart in overleg met RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Streven is in 2020 het onherroepelijke bestemmingsplan vast te stellen.

Duurzaamheid
Ten tijde van het opstellen van deze begroting wordt door de raad het besluit genomen om een majeure status toe te kennen aan het proces Duurzaamheid (Venray Vergroent). Bij een positief besluit wordt duurzaamheid vanaf 2020 opgenomen in de reguliere Voortgangsrapportage Majeure Projecten.

ga terug