Begroting 2020

Toelichting op de Balans

Activa
Vaste activa

Immateriële vaste activa
Het geraamde verloop van de immateriële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x 1.000

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

0

0

0

0

0

0

Kosten onderzoek - ontwikkeling

10

354

284

213

142

71

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.280

2.423

2.969

2.838

2.708

2.578

Totaal immateriële vaste activa

2.289

2.777

3.252

3.051

2.850

2.649

Materiële vaste activa
Het geraamde verloop van de materiële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x 1.000

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

Gronden uitgegeven in erfpacht

296

316

316

316

316

316

Overige investeringen met een economisch nut

55.326

55.986

59.157

57.039

57.397

54.425

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

28.137

36.322

37.674

36.631

35.588

34.586

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

26.903

37.784

48.519

56.159

58.813

61.356

Totaal materiële activa

110.663

130.408

145.666

150.144

152.115

150.684

Financiële vaste activa
Het geraamde verloop van de financiële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen x 1.000

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

2.954

2.954

2.954

2.954

2.954

2.954

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties

7.430

6.992

6.536

6.060

5.565

5.048

Deelnemingen

867

0

0

0

0

0

Overige verbonden partijen

6.945

6.945

6.945

6.945

6.945

6.945

Overige langlopende Leningen u/g

Overige langlopende Leningen

1.458

1.458

1.458

1.458

1.458

1.458

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

3.566

957

955

955

955

955

Totaal financiële vast activa

23.220

19.306

18.848

18.372

17.877

17.360

Bedragen x €1.000

Saldo 1-1-2020

Toe-voeging 2020

Ont-trekking 2020

Saldo 31-12-2020

Toe-voeging 2021

Ont-trekking 2021

Saldo 31-12-2021

Toe-voeging 2022

Ont-trekking 2022

Saldo 31-12-2022

Toe-voeging 2023

Ont-trekking 2023

Saldo 31-12-2023

Toe-voeging 2024

Ont-trekking 2024

Saldo 31-12-2024

algemene reserve

16.656

0

1.517

15.139

0

647

14.491

0

281

14.210

0

331

13.880

0

0

13.880

arg algemene risicoreserve grondbedrijf

4.347

417

439

4.325

438

370

4.393

2.207

387

6.214

107

427

5.893

143

878

5.158

Algemene reserves

21.003

417

1.956

19.463

438

1.017

18.885

2.207

668

20.424

107

758

19.773

143

878

19.038

br kap last gemeenschapshuis veulen

85

0

3

82

0

3

78

0

3

75

0

3

71

0

3

68

br kap last renovatie gemeentehuis

5.119

0

647

4.473

0

619

3.854

0

591

3.263

0

547

2.716

0

520

2.196

br kap last GOW uitbreiding haven

2.000

0

40

1.960

0

40

1.920

0

40

1.880

0

40

1.840

0

40

1.800

br kap last acc. Museum

242

0

6

236

0

6

230

0

6

223

0

6

217

0

6

210

br kap last GOW haven revitalisering

894

0

19

875

0

19

855

0

19

836

0

19

816

0

19

797

br kap last parkeergarage

6.231

0

208

6.023

0

208

5.815

0

208

5.608

0

208

5.400

0

208

5.193

br kap last herinr OR Hulst I

160

0

6

154

0

6

147

0

6

141

0

6

134

0

6

128

br kap l. garantstel GWV grijs-zwart BV

146

103

0

249

99

0

348

94

0

442

91

0

533

91

0

624

br kap last openbare ruimte Goumansplein

86

0

4

82

0

4

79

0

4

75

0

4

71

0

4

67

br kap l. renovatie onderwijshuisvesting

334

0

13

321

0

13

308

0

13

295

0

13

282

0

13

269

br kap Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10

334

0

8

326

0

8

318

0

8

310

0

8

302

0

8

294

br kap.ln. voorr.pr.binnenring

0

249

11

238

0

11

227

0

11

216

0

11

205

0

11

195

br kap.ln. rtnd. n-sng-st josef-overl.wg

0

523

21

502

0

21

481

0

21

460

0

21

440

0

21

419

Bestemmingsreserves. Dek. Kapitaallasten

15.632

875

986

15.520

99

958

14.661

94

930

13.825

91

887

13.029

91

860

12.260

br bossen (egalisatie)

96

8

0

105

6

0

110

3

0

113

2

0

114

1

0

115

Egalisatiereserves

96

8

0

105

6

0

110

3

0

113

2

0

114

1

0

115

br monumenten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

br huisvesting primair onderwijs

255

0

0

255

0

0

255

0

0

255

0

0

255

0

0

255

br parkeren

343

0

0

343

0

0

343

0

0

343

0

0

343

0

0

343

br frictiegelden personeel

111

309

453

-33

317

164

121

324

14

431

331

15

747

337

15

1.069

br overheveling restant exploitatiebudgg.

583

0

45

538

0

180

357

0

0

357

0

0

357

0

0

357

br accommodatiefonds

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

br dekking huurlasten MFC Brukske

1.371

0

27

1.343

0

28

1.315

0

29

1.287

0

29

1.258

0

30

1.228

br sociaal domein

2.498

0

0

2.498

0

0

2.498

0

0

2.498

0

0

2.498

0

0

2.498

br dekking kap lasten wegen

440

368

0

808

223

0

1.031

8

0

1.039

0

26

1.013

0

26

987

Overige bestemmingsreserves

5.793

677

526

5.944

541

372

6.112

332

43

6.402

331

70

6.663

337

71

6.930

brg bovenwijkse werken

1.338

16

772

582

0

0

582

196

0

779

0

0

779

-3

0

776

brg kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.

1.714

31

0

1.746

0

0

1.746

0

0

1.746

0

0

1.746

-3

0

1.743

brg ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

389

142

0

532

142

0

674

145

0

819

145

0

964

145

0

1.108

Reserves grondbedrijf

3.442

190

772

2.860

142

0

3.002

341

0

3.343

145

0

3.488

140

0

3.628

Totaal

45.965

2.167

4.240

43.892

1.226

2.348

42.770

2.978

1.641

44.107

675

1.714

43.067

711

1.808

41.971

Bedragen x €1.000

Saldo 1-1-2020

Toe-voeging 2020

Ont-trekking 2020

Saldo 31-12-2020

Toe-voeging 2021

Ont-trekking 2021

Saldo 31-12-2021

Toe-voeging 2022

Ont-trekking 2022

Saldo 31-12-2022

Toe-voeging 2023

Ont-trekking 2023

Saldo 31-12-2023

Toe-voeging 2024

Ont-trekking 2024

Saldo 31-12-2024

vz huurrechten begraafplaats

198

60

14

243

60

18

286

60

21

324

60

25

360

60

25

395

vz egalisatie riolering

5.580

172

0

5.752

40

0

5.792

67

0

5.859

50

0

5.910

28

0

5.938

vz egalisatie afvalstoffenheffing

595

0

382

213

0

7

206

0

7

199

0

7

192

0

7

185

vz escrow verkoop aandelen Attero

20

0

0

20

0

0

20

0

0

20

0

0

20

0

0

20

vz egalisatie industriehaven

428

0

52

376

0

43

333

0

35

298

0

21

277

2

0

279

vz egalisatie Glasweb

39

0

2

37

0

2

35

0

0

35

0

0

35

0

0

35

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendig

6.860

232

450

6.642

100

70

6.672

127

64

6.736

110

52

6.793

90

32

6.852

vz onderhoud primair onderwijs

440

0

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vz onderhoud gemeentehuis

372

140

104

408

213

106

515

213

402

326

213

159

381

213

113

481

vz accommodatiebeheersysteem

605

174

48

731

175

262

644

176

3

817

176

40

953

177

66

1.064

vz onderhoud wegen

1.698

442

619

1.520

448

628

1.340

455

638

1.157

462

647

972

469

657

783

vz onderhoud haven

205

54

8

251

55

94

212

56

4

264

58

30

292

59

9

342

vz bomen

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20

10

10

20

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.339

820

1.230

2.930

902

1.101

2.730

910

1.056

2.584

919

886

2.617

928

855

2.690

vz alg. pensioenwet politieke ambtsdr.

4.942

362

195

5.108

371

218

5.261

379

237

5.403

387

242

5.547

394

247

5.695

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

4.942

362

195

5.108

371

218

5.261

379

237

5.403

387

242

5.547

394

247

5.695

vzg bouwrijp maken complexen

119

0

0

119

0

0

119

0

0

119

0

0

119

0

0

119

vzg verwacht tekort Villa Flora

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vzg verwacht tekort greenpark

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorzieningen grondbedrijf

119

0

0

119

0

0

119

0

0

119

0

0

119

0

0

119

vzg verwacht tekort heide

320

6

0

326

7

0

332

7

0

339

7

346

0

7

346

-339

vzg verwacht tekort de hulst 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vzg verwacht tekort Laagheide

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vzg verwacht tekort Oirlo zuid-oost

390

8

0

398

8

0

406

8

0

414

8

0

422

17

0

439

vzg verwacht tekort Blitterswijck

616

12

0

628

13

0

641

13

0

654

13

0

667

26

0

693

Voorzieningen grondbedrijf in mindering op balans

1.325

27

0

1.352

27

0

1.379

28

0

1.406

28

346

1.089

50

346

792

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het geraamde verloop van de geldleningen gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

ga terug