Begroting 2020

Financiële uitgangspunten

Inleiding
In de voorjaarsnota 2020 zijn de kaders neergezet voor de komende jaren. Hiermee zijn de financiële en inhoudelijke uitgangspunten richtinggevend voor deze begroting.

Inflatiepercentages
In de voorjaarsnota 2020 zijn de inflatiepercentages bepaald voor de jaren 2020 tot en met 2023.

De toegepaste loon- en prijs percentages zijn als volgt:

Voor diverse belastingen worden andere percentages toegepast, zie hieronder en zie de paragraaf A. Lokale heffingen.

Belastingen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de in deze begroting gehanteerde uitgangspunten voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.

2020

2021

2022

2023

OZB

1,50%

1,80%

1,70%

1,70%

Rioolheffing 1

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

Afvalstoffenheffing 2

Max. € 177,00

Max. € 177,00

Max. € 177,00

Max. € 177,00

Toeristenbelasting 3

0,00%

0,00%

4,00%

0,00%

Overige belastingen

inflatie/ kostendekkend

inflatie/ kostendekkend

inflatie/ kostendekkend

inflatie/ kostendekkend

1 Maximaal kostendekkend en conform het Gemeentelijk Rioleringsplan
2 In de kadernota afvalbeleid 2013-2025 is vastgelegd dat de gemiddelde afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden maximaal € 177 per jaar bedraagt.
3 Uitgangspunt is een aanpassing van de tarieven met het vastgestelde inflatiepercentage. De stijging van het tarief wordt pas doorgevoerd zodra het tarief afgerond kan worden op 5 cent.

De gemeenteraad stelt jaarlijks de belastingverordeningen vast. Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn daarin de tarieven integraal opgenomen. Hiervoor zullen afzonderlijke raads-voorstellen worden opgemaakt, die in de reguliere raadsvergadering van december 2019 ter behandeling worden voorgelegd.

Renteomslag
Het renteomslagpercentage voor de algemene dienst wordt gehanteerd voor het doorrekenen van rente aan investeringen en als vergoeding voor de inzet van eigen financieringsmiddelen in de exploitatie. In deze begroting gaan we uit van een renteomslagpercentage van 3,75%.

Voor de rentetoerekening aan de grondexploitatie heeft de Commissie BBV specifieke regels vastgesteld, waardoor vanaf het begrotingsjaar 2016 geen rente over de inzet van het eigen vermogen meer mag worden doorberekend. De rentetoerekening aan de grondexploitatie is gebaseerd op het gewogen gemiddeld rentepercentage van de externe leningen naar verhouding vreemd: totaal vermogen. Voor 2020 bedraagt dit percentage 3,28%.

Uitgangspunten voor de bepaling van de renteomslag 2020 zijn:
-de liquiditeitsprognose 2019-2023;
- geplande (vervangings-) investeringen (o.a. MUIP 2020-2023) zullen naar verwachting voor een deel gefinancierd worden door het aantrekken van leningen en door de inzet van eigen middelen.;
- voor de grondexploitatie, investeringen van de renovatie, de uitgeleende woningbouwleningen en de lening u/g aan BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is projectfinanciering aangetrokken en zijn derhalve uitgezonderd voor de renteomslagberekening.
MUIP 2020-2023
Extra middelen voor bestaand beleid en uitvoering van wettelijke verplichtingen zijn bij de voorjaarsnota 2020 ingebracht via het MUIP (Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan). Door vaststelling van de voorjaarsnota 2020 zijn de MUIP voorstellen richtinggevend toegewezen. Deze voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De jaarschijf 2020 is ‘functioneel’ opgenomen. De jaarschijven 2021 tot en met 2023 zijn via een stelpost verwerkt omdat deze richtinggevend blijven, zie ook paragraaf J Taakstellingen en reserveringen.

De financiële gevolgen van het MUIP zijn:

Lasten Muip
(x € 1.000)

Investering 2020

Investering 2021-2023

2020

2021

2022

2023

Programma 1 Leven

3.562

1.775

 201 

213

211

189

Programma 2 Wonen

282

1.342

380

132

83

83

Programma 3 Werken

6.588

9.726

742

711

606

404

Programma 4 Besturen

2.150

75

16

192

189

155

Totaal

12.582

12.918

1.339

1.249

1.090

830

+/+ zijn lasten; -/- zijn baten

De gepresenteerde lasten zijn inclusief de bijdrage vanuit de algemene reserve ter dekking van de incidentele lasten. Per deelprogramma is in het onderdeel beleidsbegroting een overzicht opgenomen van de investeringen en exploitatielasten. Een totaaloverzicht van de MUIP is opgenomen in bijlage 1.

Algemene uitkering /gemeentefonds
De groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Deze systematiek wordt ook wel ‘samen trap op / samen trap af’ genoemd. De ramingen voor het gemeentefonds in deze begroting zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019. Over de gevolgen van de meicirculaire 2019 is uw raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.

De septembercirculaire 2019 is op het moment van versturen van deze begroting nog niet ontvangen. Zodra de informatie uit de circulaire is doorgenomen en financieel vertaald, zullen we u met een raadsinformatiebrief over de hierin opgenomen ontwikkelingen op de hoogte brengen.

ga terug