Begroting 2020

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van september 2019;
Besluit:

  1. De Programmabegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting 2021-2023 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de eerste jaarschijf van het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2020-2023 (MUIP 2020-2023).
  3. De subsidieplafonds 2020, zoals opgenomen in bijlage 4, vast te stellen.
  4. Het plafond voor garantierisico’s voor 2020 vast te stellen op €600.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 november 2019.
                            , voorzitter                                                                 , raadsgriffier

ga terug