Begroting 2020

F. Verbonden partijen

F. Verbonden partijen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verbonden partijen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate moet een beroep worden gedaan op andere organisaties, waaraan zij taken uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen.
De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate moet een beroep worden gedaan op andere organisaties, waaraan zij taken uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen.
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.
In de handreiking voor raadsleden (en griffiers) “grip op regionale samenwerking” zijn handvatten opgenomen om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen blijven uitvoeren, daar waar de raad in samenwerkingsverbanden meer op afstand is komen te staan. Deze handreiking gebruiken wij als basis voor een evaluatie van verbonden partijen, met als doel om in onze verantwoording aan de gemeenteraad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie te verschaffen om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.
In 2018 hebben de gezamenlijke raden van Noord-Limburg opdracht gegeven om voor vijf gemeenschappelijke regelingen te komen tot een gezamenlijke reactie op de Kaderbrieven, een eerdere verzending stukken P&C-cyclus, centrale afspraken prijsindexering en loonstijgingen en
het realiseren van een verbeterde informatievoorziening. Dit betreffen Veiligheidsregio Limburg-Noord, Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz, Regionale UitvoeringsDienst Limburg-Noord en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Venray coördineert de opdracht voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Inmiddels is het dashboard samenwerken gevuld en is de reactie op de Kaderbrief en de zienswijze op de Begroting 2020 gedeeld met de overige regiogemeentes.
In deze paragraaf nemen we de lijst verbonden partijen op. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën verbonden partijen:

-       Publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen tussen overheden)
-       Privaatrechtelijke (rechtspersonen)
-       Publiek-Private (samenwerkingsverband tussen overheid en private partij)

Wij hanteren een ruime interpretatie van de BBV-definitie. Hierin stellen we het materiële belang en de daaraan verbonden risico’s van de gemeente in een organisatie centraal en niet de formele begrenzing (letter van de wet). Daarom is o.a. een categorie “overige” toegevoegd. Welke samenwerkingsverbanden in deze categorie opgenomen moeten worden is nog niet eenduidig vastgelegd. In het kader van de geplande evaluatie van verbonden partijen zullen we dat scherp definiëren, zodat we tot een eenduidig en consistent overzicht komen.

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

1. Publiek

1.1

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

GR

1.1, 2.3

1.2

Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Venray

GR

1.1

1.3

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchen-
gladbach

GR (Duits recht)

4.1

1.4

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Venlo

GR

1.1

1.5

Omnibuzz

Sittard

GR

1.1

1.6

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Venray

GR

2.3

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

2. Privaat

2.1

Bodemzorg Limburg BV

Maastricht

BV

2.4

2.2

Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Venray

Stichting

3.1

2.3

Stichting Leisure Port

Venlo

Stichting

3.1

2.4

NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Maastricht

NV

3.3

2.5

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

NV

4.4

2.6

Stichting Administratiekantoor Dataland

Gouda

Stichting

4.4

2.7

Enexis Holding

Den Bosch

NV

4.4

2.8

Verkoop Vennootschap BV

Den Bosch

BV

4.4

2.9

Vordering op Enexis BV

Den Bosch

BV

4.4

2.10

CBL Vennootschap BV

Den Bosch

BV

4.4

2.11

CSV Amsterdam BV

Den Bosch

BV

4.4

2.12

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Den Bosch

BV

4.4

2.13

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Venlo

Stichting

3.1

2.14

Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Venlo

Stichting

1.1, 2.3

2.15

Veilig Thuis

Venlo

Stichting

1.1

2.16

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Maastricht

Vereniging

2.2

2.17

Natuurnetwerk Gemeenten

Driebergen

Vereniging

2.2

2.18

Venray Bloeit

Venray

Stichting

3.2

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

3. Publiek-Privaat

3.1

Brabander - Aan den Heuvel

Venray

Publiek-Private Samenwerking

2.1

3.2

Samenwerkingsovereenkomst "De Blakt"

Venray

Publiek-Private Samenwerking

2.1

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

4. Overige

4.1

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Venray

Bestuurs-overeenkomst

3.4

4.2

Via Venray

Venray

Bestuurs-overeenkomst

3.4

4.3

Regio Venlo

Venlo

Overlegorgaan

3.1, 4.1

4.4

Werkplein Venlo-Venray

Venlo

Dienstverlening

1.1

4.5

Werkbedrijf regio Limburg Noord

Venlo

Samenwerkings-
overeenkomst

1.1

4.6

RIEC

Maastricht

Netwerk-
organisatie

2.3

4.7

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Venlo

Bestuurs-
overeenkomst

3.3

4.8

Samenwerking VTH Gennep-Venray

Venlo

Bestuurs-
overeenkomst

3.3

4.9

Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Venray

GR

2.3

4.10

Blueports Limburg

Maastricht

Samenwerkings
verband

3.1

4.11

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Noord Limburg

GR

1.1

1.     Publiek

1.1   Veiligheidsregio Limburg-Noord

Doel

Meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid van de burgers.

Participanten

De 15 gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Openbaar belang

Het behartigen van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:
- de brandweerzorg;
- de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
- het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;
- de publieke gezondheid en de maatschappelijke zorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester.
De gemeente wordt in de bestuurscommissie GGD vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Sociale zaken, jeugd en Leefbaarheid.

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2020  € 4.745.000

Risico's

Overschrijding van het budget door VRLN. 

Ontwikkelingen

Paraatheid brandweer:  het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023.

Beleidsvoornemens

Uitvoering geven aan eerder vastgesteld beleid, ambitie en wettelijke taak bestaande uit:
a.         De vastgestelde besturingsfilosofie bestuurlijk vastgesteld door het algemeen bestuur in 2009;
b.         De Wet veiligheidsregio’s;
c.         De Wet publieke gezondheid;
d.         Uitvoering geven aan de wettelijke taak en ambitie op basis van het risicoprofiel van de regio en het gezondheidsprofiel van de regio.

Rapportages

Jaarrekening. en begroting.
Tussentijdse voortgangsrapportages.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

2.711

2.809

2.839

2.770

Vreemd vermogen

47.054

50.702

53.634

57.042

Resultaat

-1.037

98

-65

195

1.2     Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Doel

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Sinds 1 januari 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de participatiewet.

Participanten

Gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray

Openbaar belang

Het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt worden belemmerd.
Het op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren dan wel doen uitvoeren van taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Primair betreft dit de taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast geldt dit ook voor andere onderdelen van de Participatiewet zoals nieuw beschut werken en de banenafspraak.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door (en is voorzitter) portefeuillehouder Sociale zaken, jeugd en Leefbaarheid. De portefeuillehouders Economische zaken en Bedrijfsvoering vertegenwoordigen de gemeente in het algemeen bestuur.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de bestuurskosten: € 271.000
Een verstrekte geldlening € 1.695.000.
Bijdrage exploitatie tekort NLW € 916.190,-

Risico's

Terugbetalen geldlening, afname van de Rijkssubsidie ten behoeve van de SW en tekorten in de exploitatie van de NLW.

Ontwikkelingen

De rol en positionering van de NLW binnen het speelveld van de Participatiewet wordt steeds duidelijker. De NLW transformeert zich naar een maatschappelijk werkbedrijf waarin ontwikkeling van mensen centraal staat. De ambitie ligt op het ontwikkelen van inwoners, gericht op een regulier dienstverband. De dienstverlening wordt hier continu op aangepast. De Raad van Advies, bestaande uit managers/controllers gemeenten en directie NLW Groep, monitoren de voortgang van het transitieplan en adviseert het AB dienaangaande. Eind 2019 is het transitieplan afgerond en wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraden.

Beleidsvoornemens

Binnen de (financiële) kaders uitvoering geven aan de Wsw en gedeeltelijke invulling geven aan de Participatiewet.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

113

113

113

Niet bekend

Vreemd vermogen

5.856

5.725

5.668

Niet bekend

Resultaat

-12

0

0

Niet bekend

1.3   Euregio Rijn-Maas-Noord

Doel

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen de leden, in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, arbeidsmarkt, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid.

Participanten

Van de euregio rijn-maas-noord maken tegenwoordig 29 leden deel uit.
In het Nederlandse deel van de euregio zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en de Kamer van Koophandel.

Aan Duitse kant gaat het naast de Landeshauptstadt Düsseldorf om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de

Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

Openbaar belang

Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en belangenbehartiging van de euregio binnen het cohesiebeleid van Europa. Via de euregio heeft Venray invloed op de benutting van het INTERREG A programma. De euregio’s langs de grens voeren hierover het programmamanagement.

Bestuurlijk belang

Ledenvergadering: burgemeester, portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen ende portefeuillehouder Sociale zaken, jeugd en Leefbaarheid.
Dagelijks bestuur: burgemeester
Commissie Interreg (Ausschuss): burgemeester enpfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit
Commissie Economie en Toerisme: pfh Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen
Commissie Sociale Aangelegenheden, Cultuur en Sport: pfh Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid
Commissie Openbare Orde en Veiligheid: burgemeester
Commissie Arbeismarkt en Onderwijs: pfh Onderwijs, Ruimtelijke planning en Middelen
Commissie ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Mobiliteit en Energie: pfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Financieel belang

€10.320 (3 zetels à € 3.440).

Risico's

Geen

Ontwikkelingen

De Euregio herijkt momenteel haar Euregio visie. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw Interreg Programma, Interreg VI. Venray participeert namens Greenport Regio Venlo in een aantal Interreg projecten (Interreg V), m.b.t. het thema Agrofood):
•          AGROPOLE - samenwerkingsproject Venray (Greenport Regio Venlo), Agribusiness Region Niederrhein en Brighlandscampus Greenport Venlo met als doel het samenbrengen van ondernemers in de agrofood keten, business development.
•          Food protects (stimuleren van innovatie bij MKB in Euregio, deelname in cluster biomassa: verwaarding van biomass (rest)stromen)
•          Agro Cross Borders (stimuleren grensoverschrijdende netwerken en samenwerking in agrofoodketen door div. thema bijeenkomsten); opstart voor AgropoleThema Arbeidsmarkt en onderwijs
•          Highpotentials Crossing Borders (uitwisseling van Duits-Nederlandse studenten en werkgevers aan de andere zijde grens, Venray participeert als één van de mentoren in dit programma).
Thema Duurzaamheid en circulaire economie:
•          Bioeconomy netwerk (gericht op clustering van bedrijven en ideeën op gebied van biomassa uit  industrie / levensmiddelen, diervoeder en afvalverwerking)

Beleidsvoornemens

Rapportages

Begroting en jaarrekening
2 keer per jaar aan het college ter voorbereiding op de (leden-) vergadering en standpuntbepaling van onze vertegenwoordiging. De raad wordt daarvan in kennis gesteld.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

373

381

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

445

505

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

32

8

0

Niet bekend

1.4   Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Doel

Realiseren van kwantitatieve en kwalitatieve schaalvoordelen voor deelnemende gemeenten. Gericht op inkoop producten en diensten. Daartoe binnen de eerste module het realiseren van een slagvaardige, deskundige en efficiënte uitvoeringsorganisatie.

Participanten

De gemeenten: Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Venlo.

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeentes m.b.t. uitvoerende taken met betrekking tot de inkoop op de terreinen Jeugd, Participatie en Wmo. Vooralsnog gericht op het aanbieden, aanbesteden en inkopen van producten en diensten (Regionaal Bureau Opdrachtgeven = RBO).

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid.

Financieel belang

Bijdrage o.b.v. het aantal inwoners. Voor 2020 betreft het gemeentelijke aandeel  € 251.735.

Risico's

Grip op contracten: In het kader van het ontwikkelplan MGR worden stappen genomen om het leveranciersmanagement verder te professionaliseren. Daarnaast wordt ook meer sturingsinformatie ontsloten.

Ontwikkelingen

De richting waarin de samenwerking zich verder ontwikkelt bestaat uit een tweetal ontwikkelingen:
1. Ontsluiting inkoopcyclus
2. Professionalisering inkoopfunctie

Beleidsvoornemens

De MGR en meer specifiek het Inkoopbureau zijn een uitvoeringsorgaan. Beleid vindt plaats bij de gemeenten.

Rapportages

Begroting, jaarverslag en bestuursrapportage.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

0

0

0

0

Vreemd vermogen

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

1.5   Omnibuzz

Doel

Realiseren van voordelen om gezamenlijk het doelgroepenvervoer in te kopen en uit te voeren.

Participanten

30 gemeenten in Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar).

Openbaar belang

Houdt toezicht op gemeenschappelijke regeling vervoer.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door portefeuillehouder Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid.

Financieel belang

Bijdrage in de uitvoeringskosten voor 2020 begroot op € 94.414.
De regie/planningskosten en de bedrijfsvoeringskosten worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders per gemeente.

Risico's

Door toename van het vervoersvolume kan het zijn dat de kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit verlies kan opgevangen worden door het hierboven genoemde bedrag van € 43.767. Voor het opvangen van financiële risico’s is in de begroting een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume gehanteerd om verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen

Ontwikkelingen

De gemeentelijke werkgroepen leerlingenvervoer, Wmo-begeleiding en jeugd hebben geadviseerd om op dit moment geen volledige integratie van deze vormen van doelgroepenvervoer na te streven. Gemeenten kunnen wel met Omnibuzz om tafel om mogelijkheden van integratie van hun eigen vervoer in Omnibuzz te onderzoeken.
We zien een toename van het vervoersvolume. Hierop zijn allerlei beheersmaatregelen genomen.

De aanbesteding begin 2019 heeft ervoor gezorgd dat de tarieven zijn gestegen.

Beleidsvoornemens

Omnibuzz zet in op efficientere en minder gebruik van het doelgroepenvervoer en op de kanteling .

Rapportages

Begroting, jaarverslag en bestuursrapportage.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

1.757

1.100

921

921

Vreemd vermogen

828

2.191

522

513

Resultaat

633

179

0

0

1.6   Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Doel

De uitvoering van de taken van vergunningverlening, toezicht of handhaving van de gemeentelijke organisatie voldoet aan landelijk, door de RUD en door de gemeente bepaald kwaliteitsniveau.

Participanten

15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten en de provincie behorend tot de (Veiligheids-)regio Limburg Noord (Noord- en Midden-Limburg).

Openbaar belang

Verbeteren en borgen van kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Financieel belang

Bijdrage o.b.v. het aantal inwoners. Voor 2020 betreft het gemeentelijk aandeel € 144.201

Risico's

Er is geen reserve opgenomen in de RUD-begroting.  Tekorten worden verdeeld tussen de partners.

Ontwikkelingen

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft grote invloed op het takenpakket en de werkwijze. Naar verwachting treedt dan ook de Wet private kwaliteitsborging in werking. Hierdoor treden er belangrijke veranderingen in het takenpakket van de vergunningverleners omgevingsvergunningen bouwdeel op. Door de partners van de RUD Limburg Noord wordt op basis van een evaluatie beoordeeld of er meer taken overgeheveld worden naar de RUD.

Beleidsvoornemens

De RUD Limburg Noord heeft de ambitie om door te groeien tot gesprekspartner en regisseur van het uitvoeringsproces van de VTH-taken. De RUD streeft ook naar het borgen van de kwaliteit bij de uitvoering van de VTH-taken.

Rapportages

(Meerjaren)begroting,  jaarrekening, eindejaarsrapportage.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

334

148

125

Vreemd vermogen

N.v.t.

1.372

1372

1372

Resultaat

N.v.t.

0

0

0

2.    Privaat

2.1   Bodemzorg Limburg BV

Doel

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg, d.m.v. duurzaam onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van (milieubeschermende) voorzieningen.

Participanten

Alle Limburgse gemeenten.

Openbaar belang

Bevorderen van een gezond milieu.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare orde en Mobiliteit.

Financieel belang

De gemeente bezit 950 (1,727%) van in totaal 55.280 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 390.

Ontwikkelingen

Bodemzorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Daarbij dient als uitgangspunt dat de nieuwe activiteiten het beleid van de overheid ondersteunen. Gemeente Venray heeft met Bodemzorg Limburg  een koopovereenkomst afgesloten voor de verkoop van de voormalige stortplaats Venrays Broek. Er is ook een intentie-overeenkomst gesloten voor een gezamenlijk onderzoek naar de realisatie van zonnepanelen op de voormalige stortplaats.

Beleidsvoornemens

De Provincie Limburg voert al geruime tijd onderzoek uit de naar de effecten van circa 400 voormalige stortlocaties op de omgeving. Hierbij wordt gekeken naar de verspreidingsrisico’s van eventueel aanwezige grondwaterverontreinigingen. Uit dit onderzoek komen locaties naar voren waar mogelijk specifieke nazorg noodzakelijk is.  Op basis hiervan kan door de betreffende gemeente gekozen worden om de locatie (en de risico’s) over te dragen aan Bodemzorg Limburg. In de laatste aandeelhoudersvergadering is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind oktober 2019 dienen aan te geven of er nog gesloten stortplaatsen zijn die voor nazorg overgedragen zouden moeten worden. Verder wordt met de gemeenten waar een dergelijke locatie ligt, bekeken of er behoefte is een locatie na de overdracht voor specifieke doeleinden in te richten (bijv. de aanleg van een mountainbike route of de plaatsing van zonnepanelen).

Rapportages

Begroting en jaarrekening

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

3.852

1.890

1.900

1.900

Vreemd vermogen

27.425

28.065

28.600

29.100

Resultaat

643

-1.962

200

200

2.2   Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Doel

Toeristische Promotie van Venray.

Participanten

VVV, recreatieve ondernemers, horeca Venray, gemeente Venray

Openbaar belang

Verzorgt de lokale promotie van Venray

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen.

Financieel belang

Voor 2020 subsidieert de gemeente € 30.000.

Risico's

Geen

Ontwikkelingen

Het TRPV is het afgelopen jaar sterk geprofessionaliseerd. Het bestuur van het TRPV wordt door een deelnemersraad aangestuurd. Belangrijkste ontwikkeling is versterking promotie van Venray door inzet gerichte campagne. Tevens zal met behulp van cofinanciering van de Provincie Limburg herdenkingstoerisme samen met ondernemers ontwikkeld worden.

Beleidsvoornemens

Nieuw plan van aanpak promotie en marketing activiteiten. Afbouw I-punten. Uitgeven wandelkaart, platformfolder, uitvoering Masterplan Recreatieve Routes, vormgeven van herdenkingstoerisme ( een betere verbinding tussen dag- en verblijfsrecreatie.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

32

29

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

29

29

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

61

58

Niet bekend

Niet bekend

2.3   Stichting Leisure Port

Doel

Ontwikkeling en marketing van het toerisme en de recreatie in Noord-Limburg.

Participanten

Gemeenten en toeristische platforms in Noord-Limburg en gemeente Leudal.

Openbaar belang

Bevorderen economische ontwikkeling door aantrekken bezoekers en bestedingen in de vrijetijdseconomie in Noord-Limburg.

Bestuurlijk belang

De gemeenten zijn niet bestuurlijk vertegenwoordigd in de stichting.
De regiogemeentes hebben samen drie vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente is jaarlijks ca. € 60.000.

Risico's

In juni 2019 is Leisure Port geliquideerd. Er is door de regiogemeenten een huidige subsidie verstrekt die daarom naar beneden is bijgesteld.

Ontwikkelingen

2019 is een transitiejaar om een kwaliteitsslag te kunnen maken in de snel veranderende marketing en promotie wereld.

Beleidsvoornemens

Eind 2019 ligt er een plan van aanpak over hoe nu verder met de regiomarketing.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

0

0

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

0

0

Niet bekend

Niet bekend

2.4   NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Doel

Het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids-)instellingen in Venray.

Participanten

Limburgse gemeenten en provincie Limburg.

Openbaar belang

Het als gemeentelijk intermediair:

·          bevorderen dat zoveel mogelijk panden op de openbare nutsvoorzieningen zijn of kunnen worden aangesloten;
·          het verzorgen van de watervoorziening aan de ingezetenen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 15 (3%) van in totaal 500 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 68.070
WML keert geen dividend uit.

Ontwikkelingen

Beleidsvoornemens

Rapportages

Jaarrekening.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

203.151

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

377.182

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

8.444

Niet bekend

Niet bekend

2.5   NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doel

Duurzaam bijdragen aan het laag houden van (financierings)kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Participanten

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Openbaar belang

Bank voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang, die bijdraagt aan het duurzaam laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 54.202 (0,0973%) van in totaal 55.690.720 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 135.505.
Jaarlijks geraamd dividend € 154.476.

Ontwikkelingen

Beleidsvoornemens

Rapportages

Jaarrekening

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

4.953

4.991

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

135.056

132.518

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

393

337

Niet bekend

Niet bekend

2.6   Stichting Administratiekantoor Dataland

Doel

Kwalitatief goede gemeentelijke vastgoed(gerelateerde) informatie

Participanten

Gemeenten

Openbaar belang

Ontzorgt, ondersteunt en faciliteert gemeenten op het gebied van Geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie.

Bestuurlijk belang

Venray is certificaathouder en heeft indirect medezeggenschap over Dataland.

Financieel belang

De gemeente bezit 18.615 (0,384%) certificaten ad € 0,10 per certificaat van in totaal 4.851.881 certificaten

Risico's

Boekwaarde certificaten ad € 1.861.

Ontwikkelingen

Beleidsvoornemens

Rapportages

Jaarrekening.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

751

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

522

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-96

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.7   Enexis Holding NV

Doel

Het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the
art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen
beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en
transporttarieven.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 370.845 (0,25%) van in totaal 149.682.196 volgestorte aandelen.

Risico's

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad
€ 370.845 (Venray) te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist. Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen.

Ontwikkelingen

Beleidsvoornemens

Rapportages

Jaarrekening, begroting en halfjaarlijkse rapportage.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

3.808

4.024

4.021

Niet bekend

Vreemd vermogen

3.860

3.691

3.691

Niet bekend

Resultaat

207

319

200

Niet bekend

2.8   Verkoop Vennootschap BV

Doel

Afwikkelen rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopovereenkomst van Essent NV.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van juridische, fiscale claims die voortvloeien uit de verkoop van Essent-aandelen. De BV treedt op als vertegenwoordiger van de ex-aandeelhouders Essent:
1.         Bij de afwikkeling van contractuele verplichtingen.
2.         Het beheer van escrow (garantie)gelden.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50.
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Ontwikkelingen

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd.

Beleidsvoornemens

De vennootschap moet als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand worden gehouden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Rapportages

Jaarrekening, begroting.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

151

113

5

Niet bekend

Vreemd vermogen

20

57

0

Niet bekend

Resultaat

-13

-38

-50

Niet bekend

2.9   Vordering op Enexis BV

Doel

Beheren aandeelhouderslening aan Enexis BV.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van juridische, fiscale claims die voortvloeien uit de verkoop van Essent-aandelen. De BV beheert een vordering namens de ex-aandeelhouders op Enexis BV.  die bij de verkoop van Essent NV aan RWE is  overgedragen aan de ex-aandeelhouders. Dit betreft nu nog een bedrag van € 350 mln.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50.

Ontwikkelingen

De terugbetaling van de laatste tranche ad € 350 mln. (2019) kan onder voorwaarden worden omgezet in een verplichte storting in het eigen vermogen van Enexis Holding N.V.

Beleidsvoornemens

Op het moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

Rapportages

Jaarrekening, begroting

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

9

-2

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

356.320

356.324

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-10

-11

-15

Niet bekend

2.10               CBL Vennootschap BV

Doel

De verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als ‘doorgeefluik’ voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Het CBL Fonds bevat nog middelen om eventuele voortijdige beëindigingsvergoedingen van de leasecontracten, die onderdeel uitmaakten van de aandelen verkoop, te betalen.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50

Ontwikkelingen

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd.

Beleidsvoornemens

De vennootschap moet als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand worden gehouden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Rapportages

Jaarrekening, begroting

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

147

138

90

Niet bekend

Vreemd vermogen

17

21

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

0

-9

-25

Niet bekend

2.11               CSV Amsterdam BV

Doel

1. Het namens de verkopende aandeelhouders van Essent voeren van een eventuele schadeclaimprocedure tegen de Staat als gevolg van de WON.
2. Namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaimprocedures voeren tegen Recycleco BV (hierna Waterland).
3. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50.

Ontwikkelingen

In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van EUR 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap.Het resterend vermogen op de escrow-rekening is € 8.035.783. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.

Beleidsvoornemens

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.
Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Rapportages

Jaarrekening, begroting

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

870

749

530

Niet bekend

Vreemd vermogen

64

68

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-100

-121

-150

Niet bekend

2.12               Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Doel

Afwikkelen resterende rechten en plichten uit de verkoop van o.a. de aandelen Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland; m.n. die voortvloeien uit het (aanvullend) convenant met de Staat.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van rechten en plichten.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 370.845 (0,25%) van in totaal 149.682.196 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 3.708.

Ontwikkelingen

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Beleidsvoornemens

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden en/of
zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht.

Rapportages

Jaarrekening en begroting.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

1.620

1.606

1.595

Niet bekend

Vreemd vermogen

18

23

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-10

-15

-30

Niet bekend

2.13               BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Doel

Aanleggen en exploiteren businesspark Greenport Venlo plus 30 ha. nieuw bedrijventerrein in Venray (Klaver 15 / De Spurkt).

Participanten

De gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Venlo en de Provincie Limburg.

Openbaar belang

Het creëren van een regionale economische impuls door middel van het gezamenlijk aanleggen en exploiteren van een hoogwaardig businesspark inclusief de ontwikkeling van 30 ha. uitgeefbaar bedrijventerrein op grondgebied van Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur (AB) vertegenwoordigd door:

·          Portefeuillehouder Werken: Jan Loonen of
·          Burgemeester: Hans Gilissen

Portefeuillehouder Werken vertegenwoordigt de gemeente Venray in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA).

Financieel belang

Het belang van de gemeente Venray in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is 5,4%.
De horizon is met 3 jaar verkort tot 2035 en de exploitatie sluit met een geprognosticeerd positief resultaat.

Risico's

5,4% van het uiteindelijke resultaat.
Het risicoprofiel van de grondexploitatie is in de loop van 2018 nagenoeg gelijk gebleven. De risico’s rondom de spoorse aanpassingen zijn gedaald omdat de aanbesteding inmiddels achter de rug is en het bestemmingsplan is vastgesteld.
Periodiek vindt door het ontwikkelbedrijf monitoring van de risico’s plaats. Om risico’s voor Venray op te vangen wordt een reserve te vormen die gevoed gaat worden uit het jaarlijks te verkrijgen rendement (2%) op het ingebrachte eigen vermogen evenals het surplus op het ingebrachte vreemd vermogen. De dividenduitkering over 2018 heeft plaatsgevonden.

Ontwikkelingen

In december 2016 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten ingestemd met de vervlechting van de (grond) exploitaties van DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en de Innovatoren. Als gevolg daarvan is één nieuw ontwikkelbedrijf ontstaan met aan de ene kant de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray met 5,4 aandeel en de Provincie Limburg) en aan de andere kant een BV/CV Campus Vastgoed Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeente Venlo en de Provincie Limburg). Per 1-1-2017 is het nieuwe ontwikkelbedrijf operationeel. De acquisitie van nieuwe bedrijven verloopt voortvarend in 2018 en 2019. De grondomzet is fors hoger dan in de begroting van het Ontwikkelbedrijf opgenomen. In 2018 en 2019 is ook voortgang gemaakt met de ontwikkeling van 30 ha. nieuw bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Venray, Klaver 15 / De Spurkt. In januari 2018 heeft de gemeenteraad de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard op de geplande locatie. Inmiddels wordt de procedure voor het opstellen van het bestemmingsplan doorlopen.

Beleidsvoornemens

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De kwartaalrapportages van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo vertrouwelijk toegezonden aan college en raad.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

12.036

4.600

9.325

Niet bekend

2.14               Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Doel

 Ondersteuning bieden op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid.

Participanten

Voor taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang:  de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
Voor taken jeugd en veiligheid, Top-X en multicomplexe casuïstiek, nazorg ex-gedetineerden: de gemeenten in Noord-Limburg (minus Mook en Middelaar op onderdelen)
Overige participanten zijn politie, openbaar ministerie, DJI, Vincent van Gogh, Bureau Jeugdzorg, 3RO, UWV, William Schrikker Groep, Leger des Heils, Koraal Groep, Mutsaersstichting, Moveoo, Raad voor de Kinderbescherming, De Rooyse Wissel, Veilig Thuis, Veiligheidsregio Limburg Noord.

Openbaar belang

Ondersteuning bij multicomplexe casuïstiek, waarbij specifieke expertise nodig is voor het stabiliseren van de situatie dan wel ter voorkoming van stagnatie, herhaling of verder afglijden.
Coördineren van de nazorg voor (ex)gedetineerden.
Toegang bieden tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Bestuurlijk belang

Vanuit optiek veiligheid wordt de gemeente Venray vertegenwoordigd in de stuurgroep door de burgemeester van Venlo.
Vanuit optiek zorg/welzijn/jeugd wordt de gemeente Venray vertegenwoordigd in de stuurgroep door de portefeuillehouder Sociale zaken, jeugd en Leefbaarheid (voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg sociaal domein).

Financieel belang

Bijdrage 2020: € 85.000

Risico's

De uitkomsten van het verdiepende onderzoek.

Ontwikkelingen

Per 2021 wijzigt waarschijnlijk de financieringsstroom vanuit het rijk voor de taken Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.
De uitkomst van dit verdiepende onderzoek naar de Limburgse Veiligheidshuizen (4e kwartaal 2019) kan ingrijpende consequenties hebben voor de opdracht cq organisatie van het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord.  In de tweede helft van 2019 worden resultaten bekend en gaat besluitvorming plaatsvinden.

Beleidsvoornemens

Doorontwikkeling kennis en expertise op personen met verward gedrag, radicalisering en (gewelddadig) extremisme alsook voor wat betreft niet-uitzetbare vreemdelingen.

Rapportages

Jaarverslag en jaarrekening.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.15               Veilig Thuis

Doel

Biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.

Participanten

Bureau Jeugdzorg en alle gemeentes in Noord- en Midden Limburg.

Openbaar belang

Uitvoering van de wettelijke taken:
- meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- onderzoeken naar huiselijk geweld of kindermishandeling;
- beoordelen of en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college en het op de hoogte stellen van de melder.

Bestuurlijk belang

Portefeuillehouder Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid

Financieel belang

Voor het jeugdhulpdeel draagt Venray  in 2020 € 162.400 bij.
Per 2019 zijn de jeugdhulpmiddelen onderdeel van de algemene uitkering van het Rijk en niet meer direct herleidbaar. De verdeling van deze middelen binnen de regio zijn op dit moment de onderlegger voor de verdeelsleutel tussen gemeenten. In het najaar 2019 wordt een besluit genomen over een nieuwe verdeelsleutel.

Risico's

Open einde financiering (bij stijging van aantal meldingen kunnen de kosten stijgen).

Ontwikkelingen

- Verbeterpunten in eigen werkproces.
- Verbeterpunten in samenwerking met ketenpartners.

Beleidsvoornemens

Monitoring implementatie nieuwe functies Veilig Thuis.
Betere samenwerking tussen de strafketen en de zorgketen.
Verbetering samenwerking ketenpartners, o.a. door het geven van trainingen over de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Rapportages

Jaarrekening en begroting.
Managementrapportages.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

61

200

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

412

382

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

9

139

Niet bekend

Niet bekend

2.16               Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Doel

Behartigen van de belangen van de gemeenten bij het verwerken van het huishoudelijk afval en gft.

Participanten

Alle gemeenten in de provincie Limburg (m.u.v. Mook en Middelaar).

Openbaar belang

- het voor en met de leden opbouwen van kennis en kunde op afvalgebied;
- het adviseren van leden op afvalgebied;
- het behartigen van de belangen van de leden op afvalgebied op (boven)Provinciaal niveau;
- het binnen de door de wet gestelde grenzen komen tot een gecoördineerde oriëntatie en advisering over het contracteren van marktpartijen ook voor afvalcontracten buiten de werkingssfeer van de onder a) genoemde contracten;
- het ter goedkeuring aan de leden voorleggen van onder coördinatie van het bestuur tot stand gebrachte contractuele voorstellen.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt als lid vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruime en Mobiliteit.

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt aan de  Afval Samenwerking Limburg circa
€ 4.500 in 2020.  Dat is € 0,10 per inwoner.

Risico's

Het belangrijkste risico van de vereniging is het opnieuw contracteren van de lopende contracten en de daaraan verbonden kosten. Dit gebeurt in 2024, rekening houdende met eventuele verlengingen.

Ontwikkelingen

In 2016 hebben de meeste Limburgse gemeenten tijdens de ALV een “intentieverklaring” VANG ondertekend. Hiermee is het signaal afgegeven dat deze gemeenten zich sterk maken om de VANG-doelen m.b.t. afvalscheiding te realiseren. Daarnaast voert een ambtelijke werkgroep van ASL namens de Limburgse gemeenten regelmatig overleggen met Van Scherpenzeel over de huidige problematiek m.b.t. het sorteren en vermarkten van verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Verder vind een aantal keren per jaar ambtelijk overleg plaats over alle ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijk afvalmanagement en stimuleert en faciliteert de vereniging kennisdeling en samenwerking op het gebied van afval tussen de regiogemeenten. Het adviesbureau PWC is momenteel bezig met een onderzoek dat zal resulteren in een gedragen visie voor verdergaande afvalsamenwerking in Limburg.

Beleidsvoornemens

In de Strategienota “Een wereld te winnen” is aangegeven dat in de periode 2016-2021 uitvoering wordt gegeven aan nieuwe taken:
•          Mogelijkheden verkennen voor een gezamenlijke communicatie naar burgers, scholen en verenigingen.
•          Mogelijkheden verkennen voor het inzetten van afvalcoaches.
•          Inrichten van een digitale kennisbibliotheek.

•          Verkennen van subsidiemogelijkheden op het gebied van afval, grondstoffen en duurzame energie uit biomassa.
•          Advies geven aan individuele en samenwerkende gemeenten in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
•          Stimuleren van samenwerking tussen gemeenten in de marktbenadering.
•          Extra aandacht voor aanbesteding kleinere contracten (textiel, papier, glas, luiers- en incontinentiemateriaal).
•          Aanbestedingen evalueren en ervaringen onderling delen.

Rapportages

Jaarverslag en de Jaarrekening vastgesteld door het bestuur en de leden.

Financiën
(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

110

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

8

-70

10

30

2.17               Natuurnetwerk Gemeenten

Doel

Vertegenwoordiging van gemeentelijke bos en natuureigenaren in de (koepel)Vereniging Bos en Natuureigenaren (VBNE)

Participanten

Gemeenten kunnen lid worden, per 20 oktober 2016 zijn 35 gemeenten aangemeld met een totaaloppervlak aan bos van 24.094 ha.

Openbaar belang

Het binden van gemeenten in het bezit van bos en natuur en samen-werken op het gebied van het bedrijfsmatig en professioneel beheer.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit..

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt als lidmaatschap ca. €1.600 per jaar.

Risico's

Geen

Ontwikkelingen

Het verder vergroten van de deelname van gemeenten met bos- en natuurbeheer om zo een belangrijke rol te kunnen vertegenwoordigen in het overleg met het rijk

Beleidsvoornemens

Thema’s die aan bod komen in het Natuurnetwerk Gemeenten zijn onder andere:
- Boomveiligheid in bossen
- Omgaan met teken en de ziekte van Lyme bij zowel beheerders als - bezoekers
- Vergroting professionaliteit gemeentelijke bos en natuurbeheerders door uitwisseling kennis en kunde en onderzoek en innovatie

Rapportages

Jaarrekening

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.18               Venray Bloeit

Doel

Het actief uitdragen en promoten van Venray als een bloeiende gemeente om te wonen, te werken, te shoppen en te verblijven

Participanten

Gemeente Venray, Venray Centraal, Toeristisch Platform Venray, Venrays Ondernemers Platform (VOP), Rabobank Horst-Venray, Woontafel Venray, Suyderland, verenigde ondernemers van de weekmarkt.

Openbaar belang

Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties, bedrijven, instellingen, inwoners en bezoekers om de levendigheid een aantrekkingskracht van Venray te vergroten.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd door portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen.

Financieel belang

De gemeente verdubbelt de bijdragen van de deelnemende partijen tot een maximum van € 50.000 per jaar.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

In 2019 wordt Venray Bloeit geëvalueerd.  Bij het opstellen van deze begroting is een raadsvoorstel voor continuering van Venray Bloeit in voorbereiding (oktober 2019).

Beleidsvoornemens

De focus ligt vanaf 2017 op promotie en marketing en minder op concrete projectbijdragen. Verder zal Venray Bloeit zich richten op het afstemmen en verbinden van bestaande projecten en initiatieven.

Rapportages

Jaarlijkse voortgangsrapportage.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Vreemd vermogen

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Resultaat

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

3.    Publiek-Privaat

3.1   Brabander - Aan den Heuvel

Doel

Het realiseren van een woningbouwprogramma van ca. 600 woningen in het gebied van de Brabander, deelgebied Aan den Heuvel.

Participanten

De gemeente Venray en de ontwikkelingsmaatschappij “Loobeek”.

Openbaar belang

Bevorderen woonmogelijkheden in de gemeente Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd door portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft een aandeel van 50% in de exploitatie en het risico van het project.
De totale winstprognose bedraagt € 4,0 mln. (inclusief fondsafdrachten) te verdelen tussen beide partners.

Risico's

Vertraging in uitgifte met extra kapitaallasten (rente).

Ontwikkelingen

Tegenvallende verkoop tot en met 2014. Vanaf 2015 is er weer een stijgende lijn zichtbaar.

Beleidsvoornemens

We proberen de renteverliezen te minimaliseren en de exploitatie in de plus te houden. We streven ernaar het project zo snel mogelijk af te ronden met de partijen die er nu bij zijn. Daarnaast willen we ook de kwaliteit van de woonwijk garanderen.

Rapportages

Voortgangsrapportage per kwartaal.
Vaststelling exploitatie

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

-134

1.219

-1.024

Niet bekend

3.2   Samenwerkingsovereenkomst "De Blakt"

Doel

Het realiseren van ca. 54 ha uitgeefbaar industrieterrein “de Blakt”.

Participanten

De gemeente Venray en Maessen project BV.

Openbaar belang

Bevorderen economische ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd door portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft een aandeel van 50% in de exploitatie en het risico van het project.
De totale winstprognose bedraagt € 5,3 mln. (inclusief fondsafdrachten) te verdelen tussen beide partners.

Risico's

Achterblijvende verkoop met extra kapitaallasten (rente).
Lagere grondprijs.
Niet verkoopbare restkavels.

Ontwikkelingen

Een bestemmingsplanwijziging heeft geleid tot beter verkoopbare kavels. Er zijn nu nog enkele kleinere kavels  geopteerd en nog 1 restkavel.

Beleidsvoornemens

We streven ernaar het project per 31 december 2019 af te ronden met de partijen die er nu bij zijn. Daarnaast willen we ook de kwaliteit van het industrieterrein garanderen en ook de bijbehorende werkgelegenheid.

Rapportages

Voortgangsrapportage per kwartaal.
Vaststelling exploitatie

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

1.726

400

-303

Niet bekend

4.    Overig

4.1   Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Doel

Verbeteren waterveiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid van het gebied tussen Ooijen en Wanssum, met inachtneming van de natuur.

Participanten

Provincie Limburg, de gemeenten Horst a/d Maas en Venray, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg.

Openbaar belang

Beschermen burgers en bedrijven tegen hoogwater en het bevorderen van de leefbaarheid van het gebied, w.o. verbeteren infrastructuur en economische ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

Investering van € 7,2 mln. (€ 5,7 mln. in geld en € 1,5 mln. in grond).
4 scopewijzigingen (Venrayse Issues): € 960.000 (dit bedrag is gemuipt voor 2017 t/m 2020).

Risico's

De risico’s worden aangegeven in de voortgangsrapportage majeure projecten. Het gaat op dit moment over de:
1. Historische voorbereidingskosten projectbureau totaal € 1,21 miljoen wat mogelijk verrekend wordt.
2. Grondverkoop € 1.500.000 t.b.v. dekking € 7.200.000.
3.Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor een aantal woningen maatregelen aan de gevel moeten worden verricht. Er is nog geen inschatting gemaakt van de totale kosten waardoor er nog een mogelijk risico blijft bestaan.
4. Nieuw beleid handelingskader voor hergebruik van PFAS- houdende grond en baggerspecie.
5. Uitspraak Raad van State over in werking getreden Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Ontwikkelingen

Aannemer “Mooder Maas” is volop aan de slag. De uitvoering van de westelijke rondweg, de bouw van de fietstunnel en de fietsbrug is gerealiseerd.Men is op dit moment bezig om de overige werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Denk hierbij aan de aanleg van de centrumbrug, centrumontwikkeling in Wanssum, in de Weerd Wanssum en de oostelijke rondweg. Het tankstation als ook het pand Den Schellaert zijn gesloopt. Exclusief Project B.V. heeft het NGE onderzoek (niet gesprongen explosieven) en het archeologisch onderzoek t.b.v. de realisatie van de westhaven afgerond. Men is volop bezig met het uitgraven van de haven en het aanbrengen van de damwanden. Alle verdere beschikbare informatie wordt in de openbare dorpsraadvergaderingen gedeeld met de inwoners van Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck.

Beleidsvoornemens

Tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden wordt ingespeeld op actuele beleidsvoornemens.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
Voortgangsrapportage per kwartaal.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.2   Via Venray

Doel

Het verbeteren van de economische ontwikkeling in algemene zin, veiligheid, verkeersdoorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Participanten

De Provincie Limburg, de gemeente Venray, MKB-Limburg, LWV en LLTB vormen de Stuurgroep Via Venray. RWS Limburg is agendalid.

Openbaar belang

Het optimaliseren van de N270 tot een hoogwaardige verkeers-verbinding, die bijdraagt aan het verbeteren van de economische ontwikkeling in algemene zin, veiligheid, verkeersdoorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Niet alleen direct op en rondom deze weg, maar ook in Venray e.o.
Economisch vestigingsklimaat behouden/versterken, mogelijk maken van adequeate verkeersafwikkeling en daarbij oog voor de leefomgeving en duurzaamheid.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

Investeringen in de eigen wegenstructuur

-       €13 mln., (€6,5 mln voor Oostverbinding)
-       als onderdeel van het provinciale project, € 1,4 mln

Als gemeentelijke bijdrage aan het Provinciale project: € 2.,0 mln

Risico's

Vertraging door onderzoeken, waardoor kosten voor realisatie toenemen en budget wordt overschreden

Ontwikkelingen

Planvorming is gaande.

Beleidsvoornemens

Uitvoering werkzaamheden aan de N270 zelf gebeurt door de Provincie in 2 tranches. Aanpak van het wegvak Leunseweg - rotonde de Blakt (fase 1) is vertraagd tot 2021/2022. Daarna worden de overige wegvakken onderzocht onder leiding van de provincie in samenwerking met de gemeente. De gemeentelijke projecten onder de vlag van de Via Venray worden in de periode 2014-2022 uitgevoerd.

Rapportages

Kwartaalrapportages

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.3   Regio Venlo

Doel

Bevorderen van de intergemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg.

Participanten

Gemeente Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Gennep, Bergen, Beesel en Mook en Middelaar.

Openbaar belang

De gemeenten werken samen om de ontwikkeling van de regio in de brede zin van het woord te bevorderen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders nemen deel aan de diverse regionale overlegtafels.
Daarnaast bestaat er een regionaal burgemeestersoverleg.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente bedraagt jaarlijks € 4 per inwoner.

Risico's

Geen

Ontwikkelingen

Het takenpakket van de Regio is de afgelopen jaren verbreed van economische tot ook sociaal maatschappelijke en ruimtelijke thema’s

Beleidsvoornemens

De thema’s die momenteel spelen betreffen: de campusontwikkeling, agrofood, maakindustrie, logistiek, scholing en arbeidsmarkt.
Nu loopt het traject om de regionale visie te actualiseren en parallel daaraan loopt het traject van een regionale investeringsagenda.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

478

236

52

Niet bekend

4.4   Werkplein Venlo-Venray

Doel

Realiseren van een slagvaardige, deskundige en efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen, waardoor zo min mogelijk burgers in de bijstand komen dan wel blijven. Daarnaast optimalisatie van de dienstverlening richting werkgevers.
Tot slot het behoud van dienstverlening in Venray op het gebied van werk en inkomen voor de Venrayse burgers en bedrijven.

Participanten

Gemeente Venlo en Venray

Openbaar belang

Minder mensen in de bijstand, meer mensen in de bijstand participeren in de samenleving en een besparing op de uitkeringslasten.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder  Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid.

Financieel belang

Voor beheerskosten, Programmakosten inkomensdeel gemeente Venray en
Programmakosten Participatiebudget gemeente Venray. betalen we in 2020 € 2.316.000

Risico's

Belangrijkste risico’s zijn:

-     de prestatieafspraken worden niet behaald;
-     de prestatieafspraken worden niet geactualiseerd en ondertekend; oorzaak is de gevolgen van de privacywetgeving  voor gegevensuitwisseling die onderdeel uitmaakt van processen van het werkplein.

Ontwikkelingen

Na de zomer 2018 is de samenwerking en de overeenkomst geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de gezamenlijke doelstellingen en resultaten. In vervolg op dit proces hebben de beide colleges van Venlo en Venray medio 2019 de opdracht gegeven een advies op te stellen over het vervolg van de samenwerking.

Beleidsvoornemens

De samenwerking evalueren en een koers bepalen over hoe verder te gaan met het werkplein.

Rapportages

De gemeente Venlo stelt in april, juli en oktober een eenduidig inhoudelijk verantwoordingsdocument op met betrekking tot het voorafgaande kwartaal, waarin de realisatie wordt afgezet tegen de raming. De gemeente Venlo stelt binnen zes weken na het verstrijken van het vierde kwartaal een inhoudelijke jaarrapportage op.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.5   Werkbedrijf regio Limburg Noord

Doel

Realiseren van één aanspreekpunt binnen de arbeidsmarktregio (het werkgeversservicepunt) waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise.
Het registreren van alle werkzoekenden en vacatures (transparantie arbeidsmarkt).
Het realiseren van de gestelde doelen uit het marktbewerkingsplan (o.a.  Banenafspraak).

Participanten

Gemeente Venray, gemeente Venlo, gemeente Beesel, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Gennep, gemeente Bergen, NLW groep NV, Stichting INTOS, WAA groep, UWV Werkbedrijf.

Openbaar belang

Monitoren of de regionale samenwerkingsafspraken door partijen worden nagekomen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders van Peel en Maas en van Venlo vertegenwoordigen de Noord-Limburgse gemeenten. De portefeuillehouder Sociale zaken,

Jeugd en Leefbaarheid

Financieel belang

20% kosten werkgeversservicepunt.

Risico's

Activeren Quotum-wet, omdat de taakstelling wat betreft de plaatsing van de doelgroep niet wordt behaald.

Ontwikkelingen

Er spelen diverse ontwikkelingen zoals:
-          Invullen van de banenafspraak;
-          Uniforme vastleggen van werkzoekenden en vacatures;
-          Monitoring;
-          het verkleinen van de mismatch tussen vraag (ondernemers) en aanbod (werkzoekenden); inspelen op de groeiende behoefte aan betaalde krachten.

Beleidsvoornemens

In het marktbewerkingsplan zijn de beleidsvoornemens opgenomen. Er is een vertaling gemaakt naar een jaarplan.

Rapportages

Het Werkgeversservicepunt heeft een jaarplan opgesteld op basis van het marktbewerkingsplan. In 2018 is het WSP geevalueerd en op basis van de evaluatie zijn voorstellen gedaan ter verbetering. Deze worden nu opgepakt.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.6   RIEC

Doel

Het versterken van de bestuurlijke slagkracht voor wat betreft de aanpak van de georganiseerde criminaliteit om daarmee facilitering van criminele activiteiten (ondermijning) te voorkomen en de lokale veiligheid te vergroten.

Participanten

Alle Limburgse gemeenten, provincie Limburg, Openbaar Ministerie, Politie eenheid Limburg en landelijke diensten, Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Economische Controledienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het thema hennep is een apart convenant opgesteld, waarin ook andere partners participeren.

Openbaar belang

Versterken van de bestuurlijke aanpak en ondersteunen van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Bestuurlijk belang

De gemeente  wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de burgemeester.

Financieel belang

Bijdrage 2020: € 22.500.

Risico's

Geen

Ontwikkelingen

Intensivering aanpak ondermijning in Limburg
Toekenning versterkingsgelden uit het landelijke ondermijningsfonds voor de jaren 2019, 2020 en 2021 (voor Limburg in totaal bijna € 9 miljoen, waarvan specifiek voor Venray € 150.000) .

Beleidsvoornemens

Inzetten op versterking van grensoverschrijdende samenwerking, versterken van publiek-private samenwerking, bestuurlijke weerbaarheid en integriteit, extra capaciteit ontkleurde analisten en ontkleurde projectleiders ten behoeve van advisering en ondersteuning van gemeenten (o.a. uitwerken integrale ondermijningsbeelden)
Zoveel als mogelijk uniform beleid hebben m.b.t. Bibob, Damocles, prostitutie, 1% motorclubs, etc.. Besluitvorming over nieuw of gewijzigd beleid vindt lokaal plaats.

Rapportages

Jaarverslag en jaarrekening.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.7   Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Doel

Een betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen en door een efficiënt gebruik van deze vervoersvoorzieningen door burgers en bedrijven. Te bereiken door onder meer:
1.         het gezamenlijk voeren van een regionaal verkeers- en vervoerbeleid waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de Gemeenten en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden;
2.         het hebben en uitdragen van één gezamenlijk beeld in Noord-Limburg over de ontwikkeling van de mobiliteitsvoorzieningen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau;
3.         het hebben en uitvoeren van één gezamenlijk mobiliteitsprogramma op regionaal niveau;
4.         daar waar mogelijk het gezamenlijk uitvoeren van lokale taken op het gebied van verkeer en vervoer mits doelmatig en doeltreffend.

Participanten

Gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel.

Openbaar belang

Verbeteren van de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in de regio Noord-Limburg.

Bestuurlijk belang

Van het bestuurlijk overleg is een wethouder van één van deelnemende gemeenten de voorzitter (voorzitter is een portefeuillehouder van Horst aan de Maas, vice-voorzitter is portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit).

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 is € 33.000.

Risico's

Belangen van individuele deelnemers lopen sterk uiteen en erwordt  individueel geacteerd. De samenwerking is echter hecht en bestaat al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. Sinds begin 2018 is er één gezamenlijke regionaal visie die door de 8 deelnemende gemeenteraden is vastgesteld.

Ontwikkelingen

Het RMO ontwikkelt zich steeds meer naar een partij die zich bezig houdt met een strategische agenda op het gebied van mobiliteit en niet meer met het “slechts” coördineren van verkeerseducatie bij de scholen. In 2016 is gestart met een Mobiliteitsplan voor Noord-Limburg onder de naam Trendsportal. Er zijn inmiddels regionale doelstellingen opgesteld en begin 2018 vastgesteld door alle deelnemende gemeenten. De strategische agenda die hier uit voortvloeit, borgt dat gemeenten gezamenlijk in dezelfde richting werken en is tevens basis voor subsidieverstrekking. Het RMO is met deze ontwikkeling een voorbeeld voor de andere vier RMO’s in de provincie.

Beleidsvoornemens

In 2018 zijn regionale doelstellingen door alle betrokken gemeenteraden vastgesteld. De volgende stap is deze op regionaal én lokaal niveau aan te scherpen en de basis te laten zijn voor de gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s op het beleidsterrein Mobiliteit.

De samenwerkingsovereenkomst is/wordt in 2019 verlengd voor de jaren 2020-2024. Alsdan zal worden bezien hoe de nieuwe inzichten vanuit de huidige samenwerking daarin terecht kunnen komen.

Rapportages

Het RMO rapporteert niet expliciet over het samenwerkingsverband zelf.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.8   Samenwerking VTH Gennep-Venray

Doel

Uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving die niet tot het basistakenpakket behoren, volgens (overheids-) kwaliteitscriteria, waarbij gestreefd wordt naar een efficiëntere en effectievere uitvoering en om aan de kwaliteitscriteria op het gebied van deskundigheid.

Participanten

Gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Venray

Openbaar belang

Het controleren van het naleven wet- en regelgeving volgens de geldende kwaliteitsnormen.

Bestuurlijk belang

De gemeente  wordt vertegenwoordigd door de burgemeester

Financieel belang

Gemeente Venray brengt personeel en faciliteiten in. Gemeenten Gennep ven Mook en Middelaar vergoeden de inzet volgens een afgesproken regionaal uurtarief.

Risico's

Gennep kan een lager aantal uren vragen. Dit zou kunnen leiden tot onderbenutting van de capaciteit van Venray. Het gevraagde aantal uren wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma VTH.

Ontwikkelingen

Voor de gemeentelijke of thuistaken is een samenwerkingsverband in voorbereiding samen met Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Deze samenwerking wordt dan voor vier gemeenten geformaliseerd.

Beleidsvoornemens

Gezamenlijke doorontwikkeling programmering, inzet middelen, gezamenlijke afstemming van de uitvoering en verbeteren van het monitoringssysteem. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van de regionale VTH-applicatie.

Rapportages

Jaarlijks worden de resultaten van het uitvoeringsprogramma getoetst aan het uitvoeringsprogramma en handhavingsbeleid.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.9   Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Doel

Op effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het toezicht en de handhaving ter bevordering van het naleven van wet- en regelgeving.

Participanten

Gemeenten Horst aan de Maas en Venray

Openbaar belang

Op effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het toezicht en de handhaving ter bevordering van het naleven van wet- en regelgeving in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt wordt in de regeling vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Financieel belang

Gemeente Venray brengt het personeel in. Dit wordt ingezet voor Horst aan de Maas op basis van afname uren. Horst aan de Maas vergoedt de inzet op basis van een afgesproken uurtarief.

Risico's

Het aantal uren dat Horst aan de Maas vraagt is gemaximeerd op 9.350 uren. Horst aan de Maas kan minder uren afnemen. De vrijval van capaciteit wordt financieel geregeld via afbouwregeling gedurende een overgangstermijn van vier jaren. Daarnaast kan er onvoldoende capaciteit bij gemeente Venray zijn om het programma volledig uit te voeren, bijvoorbeeld door personeelswisselingen.

Ontwikkelingen

Voor de gemeentelijke of thuistaken is een samenwerkingsverband in voorbereiding met de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Deze samenwerking wordt geformaliseerd. In dit kader zal de gemeenschappelijke regeling Horst aan de Maas-Venray  beëindigd worden. De verwachting is dat dit in 2019 zijn beslag krijgt.

Beleidsvoornemens

 In samenwerking met de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray wordt de doorontwikkeling van de kwaliteitscriteria van de thuistaken gezamenlijk opgepakt, afgestemd op de ontwikkeling van de kwaliteitsnormen of kwaliteitscriteria door de RUD Limburg Noord.

Rapportages

Jaarlijkse rapportage en evaluatie van de doelen van het uitvoeringsprogramma en het beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.10               Blueports Limburg

Doel

Stimuleren van meer vervoer over water, de zgn. Modal Shift van weg naar water, aan een meer uniforme aanmeldprocedure voor schepen en inning van havengelden in NL Samenwerking op het gebied van havenbeheer en - ontwikkeling.
Bij de per januari 2018 hernieuwde samenwerkingsovereenkomst is een uitvoeringsagenda opgenomen. Deze is flexibel van aard zodat projecten en onderwerpen in de uitvoeringsagenda kunnen worden toegevoegd en worden verwijderd.
De samenwerking vindt plaats op strategisch niveau (visie en beleid havens) en op operationeel niveau (havenbeheer).

Participanten

Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Ontwikkelingsmaatschappij midden-Limburg Zevenellen BV. en de gemeenten Venray, Gennep, Venlo, Roermond, Leudal, Weert, Maasgouw, Sittard-Geleen, Stein en Maastricht.

Openbaar belang

De strategische samenwerking moet leiden tot een economisch sterke regio, gepositioneerd in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder  Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen.

Financieel belang

Voor de vier jaren 2018 t/m 2021 in totaal € 108.000. Als volgt verdeeld: Provincie Limburg € 50.000 en de gemeenten Venray € 10.000, Gennep € 4.000, Venlo € 10.000, Roermond € 4.000, Leudal € 4.000, Weert € 4.000, Maasgouw € 4.000, Sittard-Geleen € 10.000, Stein € 4.000 en Maastricht € 4.000.

Risico's

Geen

Ontwikkelingen

Blueports werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en het European Logistics Centre Limburg aan het stimuleren van meer vervoer over water, de zgn. Modal Shift van weg naar water, aan een meer uniforme aanmeldprocedure voor schepen en inning van havengelden in NL, zgn. RiverGuide.

Beleidsvoornemens

De ambitie om het samenwerkingsverband ook na 2018 te continueren is voor 4 jaar vastgelegd in de in januari 2018 ondertekende samenwerkingsovereenkomst 2018 – 2021.

Rapportages

Na afloop van de overeengekomen samenwerkingsperiode (t/m 2017) is een evaluatie van de uitvoeringsagenda opgesteld.

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.11               Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Doel

Een adequate en constante sociale recherche die noodzakelijk is voor de handhaving van de regelgeving op het terrein van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 op basis van het vastgesteld regionaal handhavingsplan.

Participanten

Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venray en Venlo

Openbaar belang

Kwetsbaarheid verminderen en fraude binnen één systeem geregistreren  voor Noord-Limburg. De samenwerking draagt bij aan een meer programmatische handhaving op basis van risicosturing in overeenstemming met de doelstellingen van Hoogwaardig Handhaven.

Bestuurlijk belang

Deze samenwerkingsovereenkomst De portefeuillehouder Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid

Financieel belang

Voor 2020 is € 118.000 begroot.

Risico's

Desintegratiekosten, die voortvloeien uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst komen ten laste van de betreffende opzeggende gemeente.

Ontwikkelingen

De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de periode 2017-2020.

Beleidsvoornemens

Handhaving van de in de overeenkomst opgenomen regelgeving
Intensivering van preventief toezicht en doorontwikkeling van programmatische handhaving binnen de regio
Programmatische handhaving op basis van risicosturing
Beperken kwetsbaarheid onderdeel handhaving en uniforme registratie

Rapportages

Begroting en kwartaalrapportages

Financiën

(x  €1.000)

2017

2018

2019 (begr.)

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

ga terug