Begroting 2020

C. Onderhoud kapitaalgoederen

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de “grotere” kapitaalgoederen in onze gemeente. Onder Kapitaalgoederen verstaan we “duurzame productiemiddelen”: de spullen die we nodig hebben om de diensten en goederen die wij aan onze burgers leveren te produceren. Daarbij gaat het om grotere goederen die meerdere jaren meegaan en veel waarde hebben. Hierbij moet worden gedacht aan de kosten van instandhouding van wegen, verlichting, riolering, groen, sportfaciliteiten en gebouwen (inclusief de scholen). In de kosten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen zijn meegenomen: reguliere kosten, dagelijks (klein) onderhoud en groot onderhoud.

Een groot deel van het “vermogen” van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd.
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Om die reden dienen de kosten van de instandhouding dan ook hun weerslag te vinden in onderhoud- c.q. beheerplannen.

Onderhoud van en investeringen in kapitaalgoederen worden integraal uitgevoerd door alle disciplines binnen de openbare ruimte, om te zorgen dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en de overlast van de burgers tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast worden de bewoners, dorps- en wijkraden en gebruikers betrokken bij het maken van het ontwerp en wordt zelfwerkzaamheid meegenomen in de uitvoering. Op deze manier van werken wordt uitvoering gegeven aan zelfsturing en wordt de betrokkenheid bij de openbare ruimte vergroot. Deze werkwijze zorgt er ook voor dat de planning uit de individuele beheersplannen wordt aangepast om meer synergie te behalen en/of integrale uitvoering mogelijk te maken. Hierdoor kunnen plannen naar voren of achteren schuiven of prioriteiten worden aangepast, zodat onderhoud niet of anders wordt uitgevoerd. Deze paragraaf geeft invulling aan het onderhoud van de kapitaalgoederen. De investeringen zijn opgenomen in paragraaf H.

De omvang van de kapitaalgoederen wordt geïllustreerd weergegeven in onderstaande tabel door de volgende cijfers:

Omschrijving

Hoeveelheid

Oppervlakte van de gemeente Venray (ha)

16.500

Verharde en onverharde wegen (m2)

3.860.047

Aantal lichtmasten

9.104

Aantal kolken

19.075

Aantal pompen en gemalen

715

Vrijverval riool (km)

 335

Persleiding (km)

 195

Bos. incl. natuurterreinen (ha)

1.380

Beplanting/openbaar groen (m2)

547.883

Gras/openbaar groen, excl. bermen buitengebied (m2)

1.266.477

Artikel 12 van het BBV schrijft expliciet voor dat van de kapitaalgoederen moet worden aangegeven:
- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Wij zullen nader ingaan op de volgende onderdelen:

  • Onderhoud wegen.
  • Onderhoud riolering.
  • Onderhoud haven.
  • Onderhoud openbaar groen.
  • Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen.
  • Onderhoud openbare verlichting.
  • Onderhoud gebouwen.

Voor deze onderdelen zijn de volgende beheerplannen actueel:

Beheerplan

Vastgesteld in

Looptijd t/m

Financiële vertaling in begroting

Achterstallig onderhoud

Wegen

2017

2020

Ja

Ja

GRP

2017

2021

Ja

Nee

Havenbeheerplan

2016

2019

Gesloten systeem met vaste jaarlijkse bijdrage aan algemene dienst

Nee

Groenbeheerplan

2019

2025

Ja

Nee

Beheerplan onkruid op verharding

2017

Geen einddatum

Ja

Nee

Bossen

2014

2020

Gesloten systeem

Nee

Openbare Verlichting

2016

2021

Ja

Nee

Gebouwen

Planning 2020

Deels

Nee

ga terug