Begroting 2020

Overzicht incidentele baten en lasten

Recapitulatie begrotingsevenwicht

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedragen x € 1.000,-)

totaal

waarvan incidenteel

structureel

totaal

waarvan incidenteel

structureel

totaal

waarvan incidenteel

structureel

totaal

waarvan incidenteel

structureel

Lasten programma 1

70.200

1.205

68.996

69.962

213

69.749

70.291

110

70.181

70.757

79

70.678

Lasten programma 2

16.797

404

16.394

16.813

102

16.711

17.030

13

17.017

17.592

331

17.262

Lasten programma 3

14.002

284

13.719

14.442

-143

14.586

8.404

-6.866

15.270

15.409

-149

15.558

Lasten programma 4

5.475

737

4.737

5.247

528

4.720

5.201

133

5.068

5.557

136

5.422

Totaal lasten programma

106.475

2.629

103.846

106.465

699

105.766

100.927

-6.610

107.537

109.316

396

108.919

Baten programma 1

16.168

186

15.982

16.167

80

16.087

16.131

81

16.050

16.128

81

16.047

Baten programma 2

7.899

47

7.852

8.028

0

8.028

8.229

0

8.229

8.371

0

8.371

Baten programma 3

5.255

-403

5.658

5.333

-403

5.736

674

-5.059

5.733

5.307

-422

5.730

Baten programma 4

597

0

597

571

0

571

669

0

669

731

0

731

Totaal baten programma

29.918

-170

30.088

30.100

-323

30.423

25.702

-4.978

30.680

30.537

-341

30.878

Saldo van baten en lasten programma

-76.557

-2.799

-73.758

-76.365

-1.022

-75.343

-75.225

1.632

-76.857

-78.779

-738

-78.041

Lasten algemene dekkingsmiddelen

869

144

725

807

72

735

709

0

709

756

0

756

Lasten overhead

17.033

391

16.643

17.024

90

16.934

17.181

93

17.088

17.315

89

17.225

Lasten onvoorzien

131

131

0

131

131

0

131

131

0

131

131

0

Lasten vennootschapsbelasting

50

0

50

55

0

55

55

0

55

55

0

55

Totaal lasten diversen

18.083

666

17.417

18.017

293

17.724

18.076

224

17.852

18.256

220

18.036

Baten algemene dekkingsmiddelen

92.151

531

91.620

93.057

0

93.057

94.705

0

94.705

96.870

0

96.870

Baten overhead

482

113

369

376

0

376

382

0

382

389

0

389

Baten onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten diversen

92.633

644

91.989

93.433

0

93.433

95.087

0

95.087

97.259

0

97.259

Saldo van diversen

74.550

-21

74.572

75.416

-293

75.709

77.011

-224

77.235

79.003

-220

79.223

Totale saldo van baten en lasten van programma en diverse

-2.007

-2.821

814

-949

-1.315

366

1.786

1.408

378

224

-958

1.182

Stortingen in reserves

2.167

1.236

931

1.226

438

788

2.978

2.404

574

675

107

568

Onttrekkingen aan reserves

4.240

3.177

1.064

2.348

1.311

1.036

1.641

632

1.009

1.714

722

992

Geraamd resultaat

2.073

1.940

133

1.122

873

249

-1.337

-1.771

435

1.039

615

424

Totaal structurele lasten

126.725

4.531

122.194

125.707

1.430

124.277

121.981

-3.982

125.963

128.247

724

127.523

Totaal structurele baten

126.792

3.651

123.140

125.880

988

124.892

122.431

-4.345

126.776

129.510

381

129.129

Structurele baten - structurele lasten

66

-880

947

173

-442

615

450

-363

813

1.264

-343

1.606

ga terug