Begroting 2020

Aanbiedingsbrief

Aan de gemeenteraad,

Hierbij bieden we u programmabegroting 2020 van de gemeente Venray aan. We geven u hierin op programmaniveau inzicht in de meerjarenbegroting 2020-2023. In deze aanbiedingsbrief willen we graag een aantal zaken benoemen, zonder volledig te willen zijn. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we daarnaast de begroting grafisch weergegeven in een infographic. U vindt de infografhic na de inleiding en op de website van de gemeente. Naast deze infographic vindt u een beknopt overzicht van de financiële wijzigingen per programma.

Wat willen we bereiken?
In de voorjaarsnota 2020 zijn voorstellen inzake het Meerjarig Uitgaven en Investeringsprogramma (MUIP) voorgelegd aan uw raad. Op dat moment konden niet alle kosten van de ambities binnen het meerjarenperspectief gedekt worden. In de aanloop naar deze begroting is de huidige begroting grondig geanalyseerd op basis van in het verleden gebleken onderuitputtingen. Deze analyse heeft er toe geleid dat er ruim een miljoen euro structureel extra geld is vrijgekomen om meer ambities te realiseren.

Het MUIP zorgt voor een belangrijke bijdrage bij het realiserven van de speerpunten uit het collegeprogramma 2018-2022, “Een gezonde toekomst voor Venray”.

Wat gaan we daarvoor doen?
Programma Leven
Iedereen doet naar vermogen mee en participeert daardoor in de Venrayse samenleving. De kracht van de Venrayse samenleving geldt hierbij als uitgangspunt. Goede en betaalbare zorg en voorzieningen, gezonde burgers, voldoende werkgelegenheid zijn daarbij belangrijke thema’s.

Nog dit jaar wordt de nieuwe kadernota Sociaal Beleid vastgesteld. Vanaf 2020 zal deze nota het uitgangspunt zijn voor de uitvoering van ons sociaal beleid. Tevens wordt volop ingezet op de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid. Ook wordt het vastgoed- en accommodatiebeleid in het begrotingsjaar 2020 herijkt. Verder ligt de focus op de huisvesting bibliotheek, verplaatsing van basisschool de Lier naar MFA Merselo en geven we een vervolg aan de overige huisvestingsopgaven in het onderwijs op basis van het huisvestingsplan onderwijs dat eind 2019 in uw raad op de agenda komt.

Programma Wonen
We spelen actief in op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor Wonen betekent dit: vraaggericht en divers (jongeren, ouderen en arbeidsmigranten), duurzaam en levensloopbestendig. Het belang verschuift van nieuwe toevoegingen naar transformatie van de bestaande voorraad en vrijkomende panden. De overheid staat aan de lat voor een minimum (woon)kwaliteitsniveau, de bewoners kunnen zelf omgevingskwaliteit toevoegen.

In 2020 worden diverse acties uitgevoerd om de woningbehoefte inzichtelijk te krijgen en daarop te acteren. Ook zullen we de ontwikkelingen op het St Anna terrein faciliteren. Faciliteren doen we ook als gemeente bij de warme sanering van de varkenshouderij. Het uitvoeringsprogramma afvalbeleid zal geactualiseerd worden. Dit is door de ontwikkelingen in de markt met stijgende verwerkingskosten urgent geworden.

Programma Werken

We zetten in op de Venrayse ‘topsectoren’: zorg, agro, logistiek, maakindustrie, vrijetijdseconomie en detailhandel/centrumontwikkeling. We zijn binnen de regio gidsgemeente als het gaat om agrofood en zorg. We investeren in de samenwerking tussen ondernemers-onderwijs-onderzoek-overheid-omgeving (5 O’s). We maken continu de afweging of we zaken lokaal of regionaal oppakken. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn; efficiency en effectiviteit, snelheid en herkenbaarheid (van onze regio) door derden.

Belangrijke activiteiten en impulsen in 2020 om deze doelstellingen in dit programma te bereiken zijn ontwikkelingen op bedrijventerreinen en infra (realisatie Klaver 15 op de Spurkt, uitbreiding haven Wanssum, aanleg Oostverbinding Via Venray en verbetering stationsomgeving). Tevens ligt

de nadruk op natuur en landschapsontwikkeling zoals de Oostrumse Heide, de Maaswerken en Maasgaard. Bij toerisme en detailhandel blijven we inzetten op het centrum, de fiets- en wandelpaden en Venray bloeit.

Programma Besturen
In 2020 zal besluitvorming plaatsvinden over de Regionale Energiestrategie (RES) in de 15 Noord en Midden Limburgse gemeenten. De uitwerking van het beleid en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zal gerealiseerd worden en het beleid Circulaire Economie wordt opgesteld. Ook zetten we in op verduurzaming van het gemeentehuis en gemeentelijke gebouwen.

Ook wordt ingezet op het verder vormgeven van de samenwerking Horst aan de Maas en Venray.

We hanteren een open en transparante bestuurscultuur en besturen op basis van beleid dat we gezamenlijk met partners vormgeven, op grond van geluiden uit de samenleving. We worden hierbij ondersteund door een professionele en dienstverlenende organisatie die grip heeft op het dagelijks werk en die in staat is op basis van heldere doelen, ambities op te pakken en uit te voeren. Onze houding is zoveel mogelijk gebaseerd op ‘ja, tenzij’ in plaats van ‘nee, tenzij’. We denken in oplossingen, niet in beperkingen. De organisatieontwikkeling is een belangrijk middel om genoemde ontwikkelingen vorm te geven.

Regiovisie/investeringsagenda
Momenteel werken we in de Regio Noord Limburg aan een nieuwe regiovisie. De Investeringsagenda regio Noord Limburg maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. De investeringsagenda is in juni 2019 aangeboden aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Met de investeringsagenda beogen Provincie en Regio Noord Limburg een regiodeal te sluiten met het Rijk in het kader van het IBP (Inter Bestuurlijk Programma). De regio zet in op een investeringsimpuls tot een bedrag van € 40 miljoen. Daarvan nemen wij als regio een deel voor onze rekening en vragen we cofinanciering van Provincie en Rijk. In de zomer van 2020 worden de definitieve deals tussen Rijk Provincie en Regio’s gesloten. Voor de programmabegroting 2020-2023 gaan we er vooralsnog vanuit dat de benodigde investeringen gelabeld kunnen worden aan de huidige beschikbare budgetten.

Afval
Het afvalstoffentarief zal voor het jaar 2020 hoger zijn dan alleen een inflatiecorrectie van 1,5%. De oorzaak komt door de explosieve stijging van de verwerkingskosten van (huishoudelijk) afval in combinatie met een toenemende hoeveelheid aangeboden afval door onze burgers. De stijging van de kosten is pas de afgelopen maanden duidelijk geworden. Zoals we nu kunnen overzien zal het tarief voor de afvalstoffenheffing stijgen met ruim 18%. Het tarief wordt in de raadsvergadering van december vastgesteld bij de vaststelling van de belastingverordening 2020. De ontwikkelingen in de komende maanden kan er toe leiden dat deze afwijkt van het tarief dat in de begroting is opgenomen.

Gemeenten in heel Nederland kampen op dit moment met bovenstaande kwestie. Ook van onze regiogemeenten zoals Bergen, Beesel, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo, is bekend dat zij voor 2020 aanzienlijke verhogingen in de afvalstoffenheffing door moeten voeren, die oplopen tot wel € 45,- per aansluiting.

Begrotingsresultaat
Het college is in staat u een sluitende programmabegroting 2020-2023 aan te bieden. Uit de voorliggende begroting blijkt dat er in alle begrotingsjaren sprake is van structureel evenwicht. De kosten voor nieuw beleid die incidenteel van aard zijn, worden gedekt door een bijdrage uit de algemene reserve.

Begrotingsresultaat (x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Totaal begrotingsresultaat

66

173

450

1.264

Weerstandsvermogen
De weerstandsvermogen is op orde en blijft ook na inzet voor de incidentele lasten ruim boven de minimumwaarde van 1,0.

Weerstandsvermogen

2020

2021

2022

2023

Weerstandsratio

4,41

2,92

2,72

2,80

Ten opzichte van eerdere begrotingsjaren zien we een positieve ontwikkeling. Toch blijft het belangrijk om in economisch goede tijden behoudend te zijn. Hierdoor kunnen de ambities in economisch mindere tijden ook worden waargemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray.

ga terug