Begroting 2020

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op het weerstandsvermogen en de mate waarin de organisatie de belangrijkste risico’s onder controle heeft.

In het risicobeleid zijn de doelstellingen en uitgangspunten 2017 vastgesteld. Hierin is ook aangegeven op welke wijze we risico’s managen,

Deze paragraaf geeft inzicht in

  • Weerstandsvermogen: de mate waarin de gemeente in staat is om risico’s van materiële betekenis te kunnen opvangen, zonder te hoeven ingrijpen in de normale bedrijfsvoering.
  • Risico’s: de afwijking van een doelstelling als gevolg van het optreden van een onzekere gebeurtenis. Van strategische risico’s worden opgenomen: de omvang en de getroffen beheersmaatregelen en de ontwikkelingen hierin.
  • Weerstandscapaciteit: toelichting op omvang en ontwikkeling van de vermogenscomponenten en andere bronnen die dienen om de risico’s op te vangen.
  • Financiële kengetallen: conform de BBV is een basisset financiële kengetallen opgenomen.
ga terug