Begroting 2020

G. Grondbeleid

G. Grondbeleid

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het grondbeleid van de gemeente Venray.

Het geldende grondbeleid van de gemeente Venray is opgenomen in de nota ‘Grondbeleid gemeente Venray 2016’. In deze nota is ‘grondbeleid’ als volgt gedefinieerd:
‘Grondbeleid is het op zodanige wijze handhaven van bestaand grondgebruik, dan wel het realiseren van de gewenste veranderingen in dit grondgebruik, dat dit in overeenstemming is met de door de gemeente gewenste bestuurlijke doelen’.
Grondbeleid is geen doel op zich, maar faciliterend aan ander beleid zoals aan beleid op het gebied van volkshuisvesting en economie en uiteraard het gemeente brede beleid, de strategische visie.

Belangrijk uitgangspunt in de nota grondbeleid 2016 is dat op basis van een uit te voeren analyse, de gemeente Venray per geval bepaalt welke rol zij zelf wil spelen in de realisatie van een specifieke ruimtelijke ontwikkeling, wil zij actief dan wel passief optreden, welke vorm van kostenverhaal daarbij het meest wenselijk is en welke instrumenten zij daarbij toepast.
De gemeente Venray is terughoudend bij het aangaan van nieuwe grondexploitaties en daarmee dus terughoudend bij het voeren van actief grondbeleid.
Kiest de gemeente wel de actieve rol dan betekent dit dat er een gemeentelijke grondexploitatie binnen het grondbedrijf gestart wordt. Het grondbedrijf is geen apart bedrijf, maar is de financiële huishouding van de lopende en toekomstige grondexploitaties.

De doelstellingen van het grondbeleid tot 2025 luiden als volgt:
1.    Grondbeleid levert een bijdrage aan het realiseren van een bestemming in de vorm van uitvoering zoals door de gemeente, maatschappelijk, wordt gewenst.
2.    Middels het grondbeleid kunnen nieuwe ontwikkelingen tijdig en tegen aanvaardbare maatschappelijke offers en kosten worden gerealiseerd.
3.    Het grondbeleid oefent invloed op de kwaliteit van het ruimtegebruik uit.
4.    Het grondbeleid streeft naar een evenwichtiger verdeling van de (financiële) voor- en nadelen van de realisatie van ruimtelijke plannen.

Daarnaast zijn uit de analyse van de strategische visie in relatie tot het grondbeleid de volgende inhoudelijke thema’s te destilleren:

1.    Wonen en woonomgeving: rekening houden met demografische ontwikkelingen: vergrijzing en ontgroening, andere woningvraag, herstructurering.
2.    Economie: verdere regionale samenwerking, herstructurering, plattelandseconomie.
3.    Faciliteren overige ontwikkelingen op het gebied van onder andere: toerisme, maatschappelijke voorzieningen/accommodaties, natuur, inrichting openbare ruimte.

Op basis van de genoemde doelstellingen en inhoudelijke thema’s zijn de strategische keuzes van het grondbeleid en het grondbedrijf geformuleerd:

  • Op grond van een uitgebreide analyse bepaalt Venray per geval welke type grondbeleid wordt gevoerd, maar is terughoudend bij het aangaan van nieuwe grondexploitaties en daarmee dus terughoudend bij het voeren van actief grondbeleid.
  • Keuzes maken in lopende grondexploitaties.
  • Investeren? Zeer terughoudend en

            -alleen daar waar het kwantitatieve aanbod niet voldoet aan de behoefte en de markt het
            initiatief niet oppakt;
            -indien vanuit kwalitatief oogpunt gekozen wordt voor een actieve gemeentelijke rol (bijv.   
            herstructurering).

  • In beide gevallen geldt dat een expliciete afweging gemaakt moet worden of de ontwikkeling via het grondbedrijf loopt en zo ja of de Algemene dienst een bijdrage moet doen.
  • Geen medewerking verlenen aan particuliere initiatieven (die afwijken van de geldende bestemmingsplannen) indien bestaande grondexploitaties, zowel gemeentelijke als particuliere, reeds voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte naar woningbouw of anderszins. Uitzondering hierop gelden initiatieven voor bijzondere doelgroepen of met een grote maatschappelijke meerwaarde. Deze initiatieven mogen niet concurreren met de bestaande initiatieven.


De nota Grondbeleid wordt iedere vier jaar herzien (of zoveel vaker als nodig). De herziening van de nota Grondbeleid gemeente Venray 2016 zal in 2020 plaatsvinden.

ga terug