Begroting 2020

Inleiding

In de programmabegroting 2020 worden de kaders op programmaniveau vastgelegd. Met de vaststelling van deze kaders kan het college uitvoering geven aan het beleid in 2020 en de speerpunten en overige ontwikkelingen gaan uitvoeren.
Opbouw
Voor u ligt het boekwerk programmabegroting 2020 inclusief meerjarenbegroting 2020-2023. In tegenstelling tot andere jaren is er geen algemeen beeld van de begroting opgenomen. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen wordt opgenomen in een “Begroting in één oogopslag” net zoals dit bij de begroting 2019 en de jaarrekening 2018 heeft plaatsgevonden.
De programmabegroting is verdeeld in een beleidsbegroting en in een financiële begroting.
In de beleidsbegroting zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  1. De programma’s, leven, wonen, werken en besturen. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten de gemeente in de komende periode hiervoor wil gaan uitvoeren en in welk jaar. Tot slot is aangegeven wat de te verwachten kosten zullen zijn.
  2. De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de financiële begroting zijn baten en lasten voor 2020 tot en met 2023 opgenomen, evenals een geprognosticeerde balans.
De programmabegroting sluit af met 5 bijlagen:

  1. Totaaloverzicht MUIP.
  2. Taakvelden per programma.
  3. Overzicht EMU-saldo.
  4. Overzicht subsidieplafonds.
  5. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders en commissies.
  6. Lijst met afkortingen.
ga terug