Begroting 2020

Baten en lasten

Recapitulatie baten en lasten 2020-2023

De recapitulatie baten en lasten geeft inzicht in het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar (rekening 2018), het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging (2019 inclusief wijzigingen) en het geraamde bedrag van deze meerjarenbegroting (2020-2023).

Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Programma 1 LEVEN

Lasten  exclusief reserves

68.951

71.509

70.200

69.962

70.291

70.757

Baten  exclusief reserves

50.249

28.958

27.399

26.934

26.598

26.188

Totaal saldo programma 1 LEVEN exclusief reserves

-18.702

-42.551

-42.801

-43.028

-43.693

-44.568

Programma 2 WONEN

Lasten  exclusief reserves

15.938

16.938

16.797

16.813

17.030

17.592

Baten  exclusief reserves

9.227

7.226

7.899

8.028

8.229

8.371

Totaal saldo programma 2 WONEN exclusief reserves

-6.711

-9.712

-8.898

-8.785

-8.802

-9.221

Programma 3 WERKEN

Lasten  exclusief reserves

9.614

10.686

14.002

14.442

8.404

15.409

Baten  exclusief reserves

4.772

4.633

5.255

5.333

674

5.307

Totaal saldo programma 3 WERKEN exclusief reserves

-4.841

-6.053

-8.748

-9.109

-7.730

-10.102

Programma 4 BESTUREN

Lasten  exclusief reserves

27.749

24.845

23.558

23.264

23.278

23.813

Baten  exclusief reserves

56.648

78.365

81.998

83.237

85.289

87.929

Totaal saldo programma 4 BESTUREN exclusief reserves

28.899

53.520

58.440

59.973

62.011

64.115

Totaal programma's
Bedragen x €1.000

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten  exclusief reserves

122.252

123.979

124.558

124.481

119.003

127.572

Baten  exclusief reserves

120.897

119.183

122.551

123.532

120.789

127.796

Totaal saldo van baten en lasten

-1.355

-4.795

-2.007

-949

1.786

224

MUTATIES RESERVES
Bedragen x €1.000

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten  reserves

8.475

7.748

2.167

1.226

2.978

675

Baten  reserves

9.829

12.544

4.240

2.348

1.641

1.714

Totaal saldo mutaties reserves

1.355

4.795

2.073

1.122

-1.337

1.039

Totaal saldo baten en lasten
Bedragen x €1.000

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal resultaat Lasten

130.726

131.727

126.725

125.707

121.981

128.247

Totaal resultaat Baten

130.726

131.727

126.792

125.880

122.431

129.510

Totaal resultaat

0

0

66

173

450

1.264

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen gemeenten een overzicht algemene dekkingsmiddelen op te stellen.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten exclusief reserves

854

937

869

807

709

756

Baten exclusief reserves

86.194

89.152

92.151

93.057

94.705

96.870

Totaal saldo programma algemene dekkingsmiddelen

85.340

88.215

91.282

92.250

93.996

96.114

Overhead

Lasten exclusief reserves

14.922

16.318

17.033

17.024

17.181

17.315

Baten exclusief reserves

806

476

482

376

382

389

Totaal overhead

-14.115

-15.842

-16.551

-16.648

-16.799

-16.925

Onvoorzien

Lasten exclusief reserves

0

609

131

131

131

131

Baten exclusief reserves

0

0

0

0

0

0

Totaal onvoorzien

0

-609

-131

-131

-131

-131

Vennootschapsbelasting

Lasten exclusief reserves

-10

60

50

55

55

55

Baten exclusief reserves

0

0

0

0

0

0

Totaal vennootschapsbelasting

10

-60

-50

-55

-55

-55

Lokale heffingen
Onder de lokale heffingen zijn heffingen opgenomen die niet gebonden zijn. Dit betreft de OZB en de toeristenbelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf A. Lokale heffingen.

Gemeentefonds
De gemeentefondsuitkering bestaat uit drie onderdelen, namelijk de algemene uitkering, de integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Het integreerbare deel van de integratie-uitkering sociaal domein is per 2019 overgegaan naar de algemene uitkering binnen het gemeentefonds. Tevens worden de middelen uit de integratie-uitkering Wmo: de huishoudelijke verzorging overgeheveld naar de algemene uitkering.

Dividend
Hieronder vallen de dividenden van Enexis, Verkoop Vennootschap en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de algemene vergadering van de vennootschap is genomen.

Saldo financieringsfunctie
Bij de financieringsfunctie wordt het resultaat op het financieren van onze activiteiten tot uitdrukking gebracht. Hierbij gaat het onder andere om de bespaarde rente door de inzet van reserves en de rente en winsten op beleggingen. In paragraaf D. Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.

Overhead
Nader inzicht in de overheadkosten van de gemeente is opgenomen in paragraaf E. Bedrijfsvoering.

Post onvoorzien
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Op basis van de financiële verordening van de gemeente Venray wordt in de begroting een jaarlijks exploitatiebudget geraamd voor onvoorziene zaken van € 3 per inwoner. De post onvoorzien heeft daardoor een structurele omvang van afgerond € 131.000. De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Vennootschapsbelasting

Naar verwachting zullen de komende jaren winsten worden behaald binnen de grondexploitatie. Over deze winsten moet vennootschapsbelasting (Vpb) worden betaald. Deze kosten worden conform het voorstel van de voorjaarsnota gedekt vanuit een bijdrage uit de algemene risicoreserve van het grondbedrijf.

Analyse afwijkingen

In deze subparagraaf worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in jaar 2020 van deze begroting (2020 nieuw) en het jaar 2020 van de begroting 2019 (2020 oud).

Programma 1 Leven

DP11 ZORG EN ONDERSTEUNING

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-35.753.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-15.230.000

Saldo excl. mutaties reserves

-20.523.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

154.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

107.000

Saldo reserves

47.000

Totaal saldo

-20.476.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

1

Voorjaarsnota

-639.000

RIB Meicirculaire

2.

RIB Meicirculaire

-20.184.000

Raadsbesluiten en collegebesluiten

3.

Mantelzorgwaardering

-80.000

4.

Toekomstplan jongerencentra

-106.000

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

5.

Aanbesteding Omnibuzz

-32.000

6.

Herrekening van de salarislasten

164.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

7.

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

132.000

8.

Verlaging innovatiebudget WMO en Algemeen WMO

250.000

9.

Budgetaanpassing Kunst en Cultuur

90.000

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

10.

Overige

-71.000

Totaal

-20.476.000

DP12 VOORZIENINGEN EN ONDERWIJS

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-3.762.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-4.129.000

Saldo excl. mutaties reserves

367.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

110.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

97.000

Saldo reserves

13.000

Totaal saldo

380.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

1.

Kapitaallasten

202.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

2.

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

10.000

3.

Overheveling budget peuterspeelzaalwerk naar budget uitvoering GOA

177.000

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

4.

Overige

-9.000

Totaal

380.000

DP13 ZELFSTURING

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-422.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-436.000

Saldo excl. mutaties reserves

14.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

0

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

0

Saldo reserves

0

Totaal saldo

14.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

1.

Overige

14.000

Totaal

14.000

DP14 KUNST EN CULTUUR

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-2.864.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-2.850.000

Saldo excl. mutaties reserves

-14.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

125.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

36.000

Saldo reserves

89.000

Totaal saldo

75.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

1.

Budget Kunst & Cultuur

90.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

2.

Overige

-15.000

Totaal

75.000

Programma 2 Wonen

DP21 WONINGBOUW

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-1.123.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-1.057.000

Saldo excl. mutaties reserves

-66.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

176.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-14.000

Saldo reserves

190.000

Totaal saldo

124.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

1.

Herrekening van de salarislasten

139.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

2.

Overige

-15.000

Totaal

124.000

DP22 WOONOMGEVING

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-3.411.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-2.931.000

Saldo excl. mutaties reserves

-480.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

50.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

0

Saldo reserves

50.000

Totaal saldo

-430.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

1.

Beheerplan groen en reiniging

-252.000

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

2.

Kapitaallasten

48.000

3.

Herrekening van de salarislasten

-363.000

4.

Budgettair neutraal

129.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

5.

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

-5.000

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

6.

Overige

13.000

Totaal

-430.000

DP23 VEILIGHEID EN HANDHAVING

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-4.183.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-4.675.000

Saldo excl. mutaties reserves

492.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

49.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

0

Saldo reserves

49.000

Totaal saldo

541.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

1.

Voorjaarsnota

345.000

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

2.

Herrekening van de salarislasten

251.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

3.

Overige

-55.000

Totaal

541.000

DP24 NATUUR EN LANDSCHAP

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-181.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-188.000

Saldo excl. mutaties reserves

7.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-8.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-8.000

Saldo reserves

0

Totaal saldo

7.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

1

Overige

7.000

Totaal

7.000

Programma 3 Werken

In deelprogramma 3.1 Kennis en innovatie zijn geen budgetten opgenomen. Daarom is dit deelprogramma niet terug te vinden binnen dit onderdeel.

DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-1.391.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-1.130.000

Saldo excl. mutaties reserves

-261.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

22.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-129.000

Saldo reserves

151.000

Totaal saldo

-110.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

1.

Aanpassing beleid

-114.000

2.

Overige

4.000

Totaal

-110.000

DP33 CENTRUMONTWIKKELING

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-324.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-110.000

Saldo excl. mutaties reserves

-214.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

125.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

0

Saldo reserves

125.000

Totaal saldo

-89.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

1.

Herrekening van de salarislasten

-89.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

Totaal

-89.000

DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-7.032.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-6.715.000

Saldo excl. mutaties reserves

-317.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

356.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

276.000

Saldo reserves

80.000

Totaal saldo

-237.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

1.

Budgettair neutraal

62.000

2.

Renteomslag e.d.

-342.000

3.

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

103.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

4.

Aanpassing beleid

-79.000

5.

Overige

19.000

Totaal

-237.000

Programma 4 Besturen

DP41 BESTUUR

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-3.010.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-2.622.000

Saldo excl. mutaties reserves

-388.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

0

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

0

Saldo reserves

0

Totaal saldo

-388.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

1.

Voorjaarsnota

-265.000

RIB Meicirculaire

2.

RIB Meicirculaire

56.000

Raadsbesluiten en collegebesluiten

3.

Rechtspositie decentrale ambtsdragers

-51.000

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

4.

Kapitaallasten

42.000

5.

Herrekening van de salarislasten

-174.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

6

Overige

4.000

Totaal

-388.000

DP42 DUURZAAMHEID

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-480.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-496.000

Saldo excl. mutaties reserves

16.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

0

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

0

Saldo reserves

0

Totaal saldo

16.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

1.

Herrekening van de salarislasten

19.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

2.

Overige

-3.000

Totaal

16.000

DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

-17.800.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-16.913.000

Saldo excl. mutaties reserves

-887.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

829.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

894.000

Saldo reserves

-65.000

Totaal saldo

-952.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

RIB Meicirculaire

Raadsbesluiten en collegebesluiten

1.

Informatiebeleidsplan

-733.000

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

2.

Kapitaallasten

-196.000

3.

Herrekening van de salarislasten

-116.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

4.

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

72.000

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

5.

Overige

21.000

Totaal

-952.000

DP44 FINANCIËN

Bedrag

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

79.730.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

60.043.000

Saldo excl. mutaties reserves

19.687.000

Begroting 2020 (baten -/- lasten)

86.000

Jaarschijf 2020 in begroting 2019 (baten -/- lasten)

-576.000

Saldo reserves

662.000

Totaal saldo

20.349.000

Nr.

Omschrijving

Voorjaarsnota

1.

Voorjaarsnota

-672.000

RIB Meicirculaire

2.

RIB Meicirculaire

19.762.000

Raadsbesluiten en collegebesluiten

3.

Informatiebeleidsplan

50.000

Aanpassingen diverse doorrekeningen

4.

Aanpassingen o.b.v. diverse doorrekeningen

36.000

5.

Capaciteitsraming / BCP

171.000

6.

Renteomslag

721.000

7.

OZB-herrekening

175.000

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

8.

Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid

100.000

MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting

9.

Overige

6.000

Totaal

20.349.000

ga terug