Begroting 2020

PROGRAMMA 4 BESTUREN

DEELPROGRAMMA 4.3 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

Wat willen we bereiken?

  • Speerpunt: Een op de toekomst toegeruste dienstverlening

Ons doel is een organisatie te zijn die qua werkwijze, cultuur, structuur en aansturing zodanig is ingericht dat zij ondersteunend is aan de organisatiedoelen.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we vanuit de strategische visie werken aan een toekomstbestendig Venray waar het goed wonen, werken en leven is. De vraagstukken waar we als lokale overheid mee worden geconfronteerd zijn steeds complexer en vaak gemeente overstijgend. Samenwerking met inwoners, wijk- en dorpsraden, bedrijven en andere stakeholders is een randvoorwaarde om tot gedragen oplossingen te komen. Onze rol verandert daardoor, en ook de Omgevingswet stelt nieuwe/andere eisen aan hoe we werken.
Beleid maken gebeurt in toenemende mate ‘van buiten naar binnen’. De leefwereld van onze klanten is leidend. De wijze waarop wij onze dienstverlening inrichten moet toegevoegde waarde hebben voor inwoners, ondernemers en instellingen.

Dit vraagt om een doorontwikkeling van de organisatie qua werkwijze, cultuur en bedrijfsvoering. We kiezen ervoor onze organisatieontwikkeling zoveel mogelijk te koppelen aan actuele projecten en werkzaamheden. We leren ‘werkende weg’.

Onze doelen voor de organisatie rekening houdend met de voortgaande technologische ontwikkeling zijn:

  • meer klant- en resultaatgericht werken;
  • klantprocessen efficiënter en effectiever maken;
  • verdere digitalisering en informatievoorziening ten gunste van onze dienstverlening;
  • aantrekkelijk werkgeverschap in een krapper wordende arbeidsmarkt;
  • beter inspelen op de veranderende rol van de overheid in ontwikkelingen in de     
  • maatschappij (doorontwikkeling van het programma ‘zelfsturing’);
  • doorontwikkeling van competenties van medewerkers.