Begroting 2020

PROGRAMMA 4 BESTUREN

DEELPROGRAMMA 4.4 FINANCIËN

Wat willen we bereiken?

  • Algemeen

De volgende algemene financiële uitgangspunten worden gehanteerd:
- wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten;
- wij handhaven het uitgangspunt dat de weerstandsratio minimaal 1 moet zijn;
- dat de weerstandscapaciteit minimaal € 12 miljoen is (circa 10% van de begrotingsomzet);
- waar mogelijk vergroten wij onze reservepositie nog verder;
- het maximaal dekken van incidentele kosten uit de reguliere begroting;
- waar mogelijk de solvabiliteit verbeteren.

Voor de belastingen en retributies worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- als uitgangspunt de inflatiecorrectie jaarlijks toepassen;
- het hanteren van kostendekkende tarieven voor diensten;
- dat wij een relatief ‘goedkope’ gemeente qua belastingdruk blijven;
- dat wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om duurzaam gedrag fiscaal te bevorderen.